เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาจุดเน้น

 

เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาจุดเน้น ม.1

Cheewit1.pdf
Kidkunsung1.pdf
Kunnalaksana1.pdf
sawangha1.pdf
Suesanyangsangsun1.pdf
Technology1.pdf

เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาจุดเน้น ม.2
Cheewit2.pdf
Kidkunsung2.pdf
Kunnaluksana 2.pdf
sawangha2.pdf
Suesanyangsangsun2.pdf
Technology2.pdf

เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาจุดเน้น ม.
3

Cheewit3.pdf
Kidkunsung3.pdf
Kunnalaksana3.pdf
sawangha3.pdf
Suesanyangsangsun3.pdf
Technology3.pdf

เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาจุดเน้น ม.4

Cheewit4.pdf
Kidkunsung4.pdf
Kunnalaksana4.pdf
Lesson4.pdf
Litten4.pdf
Read4.pdf
sawangha4.pdf
Speak4.pdf
Suesanyangsangsun4.pdf
Technology4.pdf
Use English4.pdf
Write4.pdf

เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาจุดเน้น ม.5

Cheewit5.pdf
Kidkunsung5.pdf
Kunnalaksana5.pdf
Lesson5.pdf
Litten5.pdf
Read5.pdf
sawangha5.pdf
Speak5.pdf
Suesanyangsangsun5.pdf
Technology5.pdf
Use English5.pdf
Write5.pdf

เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาจุดเน้น ม.6

Cheewit6.pdf
Kidkunsung6.pdf
Kunnalaksana6.pdf
Lesson6.pdf
Litten6.pdf
Read6.pdf
sawangha6.pdf
Speak6.pdf
Suesanyangsangsun6.pdf
Technology6.pdf
Use English6.pdf
Write6.pdf

แบบบันทึกคะแนนพัฒนาจุดเน้นของผู้เรียน ม.1
save m.1.xls

แบบบันทึกคะแนนพัฒนาจุดเน้นของผู้เรียน ม.2
save m.2.xls

แบบบันทึกคะแนนพัฒนาจุดเน้นของผู้เรียน ม.3
save m.3.xls

แบบบันทึกคะแนนพัฒนาจุดเน้นของผู้เรียน ม.4
save m.4.xls

แบบบันทึกคะแนนพัฒนาจุดเน้นของผู้เรียน ม.5
save m.5.xls

แบบบันทึกคะแนนพัฒนาจุดเน้นของผู้เรียน ม.6
save m.6.xls

Additional information