นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.เรื่อง การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา


วันที่ 7 ก.พ. 2563 | จำนวนครั้ง 1063 ครั้ง |
เกียรติบัตร รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

03563 อนาวิล ตู้ที

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03564 อนาวิล ใจบุญ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03561 ศุภวิชญ์ ขวัญนิน

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03552 ชาคริต ดวงตา

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03549 กฤษฎา จันทร์ทึง

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03721 ญาภาณ์ โลทะลาด

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03364 ฐิตาพร ก้อนคำ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03749 อริสา สังขกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03733 อภิชญา นนทโคตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03734 อรกานต์ สารวิจิตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

03509 อารียา ขำเผือก

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์