ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมความสำเร็จ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 (13 พ.ย.2563) ( อ่าน 1255 ครั้ง )

ยินดีต้อนรับ นายศราวุฒิ ยมยิ่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา (12 พ.ย.2563) ( อ่าน 1123 ครั้ง )

ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมการประเมิน ScQa โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย (9 พ.ย.2563) ( อ่าน 1104 ครั้ง )

กิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ประจำปี 2563 (23 ต.ค.2563) ( อ่าน 1192 ครั้ง )

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด ประจำปี 2563 (22 ต.ค.2563) ( อ่าน 1146 ครั้ง )

ประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานมีผลการเรียน 0 ร. มผ. (9 ต.ค. 2563) ( อ่าน 1108 ครั้ง )

นิเทศ ติดตาม จุดเน้น การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (22 ก.ย.2563) ( อ่าน 973 ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (18 ก.ย.2563) ( อ่าน 962 ครั้ง )

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 ( 16 ก.ย. 2563) ( อ่าน 967 ครั้ง )

มอบทุนการศึกษาและค่าพาหนะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (9 ก.ย.2563) ( อ่าน 969 ครั้ง )

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (25 ส.ค.2563) ( อ่าน 983 ครั้ง )

คณะกรรมการประเมินสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ (ลงพื้นที่) (19 ส.ค.2563) ( อ่าน 972 ครั้ง )

กิจกรรมตอบคำถามให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค. 2563) ( อ่าน 999 ครั้ง )

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2563 (11-12 ส.ค. 2563) ( อ่าน 954 ครั้ง )

คณะกรรมการ สพม.40 นิเทศติดตามการเรียนการสอนในภาวะ COVID-19 (31 ก.ค.2563) ( อ่าน 972 ครั้ง )

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 ก.ค.2563) ( อ่าน 960 ครั้ง )

ค่ายพัฒนาแกนนำ GenZ เพชรบูรณ์ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ทั้ง 39 โรงเรียน (25-26 ก.ค.2563) ( อ่าน 970 ครั้ง )

กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ลงพื้นที่) ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา (20 ก.ค.2563) ( อ่าน 978 ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (3 ก.ค. 2563) ( อ่าน 971 ครั้ง )

คณะกรรมการตรวจสอบการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในภาวะ COVID-19 (29 มิ.ย.2563) ( อ่าน 969 ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึษา COVID-19 โรงเรียนเพื่อตรวจสอบสถานที่ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน (25 มิ.ย.2563) ( อ่าน 971 ครั้ง )

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (10-11 มิ.ย.2563) ( อ่าน 971 ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง / สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (6 มิ.ย.2563) ( อ่าน 961 ครั้ง )

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (2 มิ.ย.2563) ( อ่าน 970 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน