นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.เรื่อง Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)


วันที่ 31 มี.ค. 2563 | จำนวนครั้ง 1032 ครั้ง |
เกียรติบัตร รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

03199 ธนภัทร หาญรักษ์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03582 วรพล แหยมแก้ว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03583 วรุฒณ์ คุ้มทรัพย์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03584 อธิรัช หอมชื่น

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03598 นันทยศ สารวิจิตร

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03601 วิชิตชัย คำเฮ้า

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03209 จันทมญช์ เครือแก้ว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03210 ชฎาภรณ์ จันทร์กนก

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03213 เนตรกัญญา สังข์ทอง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03215 ภัทรภร แก้วทองมูล

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03217 รัชฎาภรณ์ กันยาประสิทธิ์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03220 วิริยาพร ทวยทัศน์นิยม

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03235 ญาณิศา เขินไทย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03239 รุ่งทิวา ปานานนท์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03318 ธิติมา คนแรง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03413 ณัฐธาพร ดวงติ๊บ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03426 เสาวนีย์ ดาพัด

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03543 เสาวลักษณ์ โพธิ์ภัย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03585 กชกร จันทร์โต

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03586 กรณิการ์ เหล็กเพชร

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03588 กัญญารัตน์ หลงพิศ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03590 เจนจิรา สีคง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03593 ปาริชาติ วิชัยรัตน์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03595 สุภาวดี มักน้อย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03596 อริศรา ผิวรัตน์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03605 พิมพ์อัปสร เกยเลื่อน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03610 สร้อยสุดา ดำมะดา

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03613 อรวรรญา ศรีอ่อน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03198 เทอดชัย ดาวแดน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03200 ธีรเดช อ่อนธานี

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03203 พาคิน ตีสระ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03597 ศุภชัย ดวงอุปปะ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03599 อัศวเทพ หมอนทอง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03600 สิริศักดิ์ อุดฝั้น

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03796 อภิวิชญ์ พรมมาท้าว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03234 ชนิสรา ทาสี

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03236 นิภาพร คำเจียร

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03240 สิริพร คันธพรหม

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03241 สิริยากร บุญแสง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03603 ดวงฤทัย อภัยภักดี

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03604 นริศรา รอดอินทร์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03607 มติมนต์ เอี่ยมสำอางค์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03608 รัชนก ขวัญพรม

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03609 ศรินญา คงชวน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03623 กนกศรี ศรีบุญเรือง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03633 สุปราณี วิละปิง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03648 ชุติมน บุญแท่ง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03225 ภาณุวัฒน์ เจิมวงษ์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03227 ยุทธพงษ์ คำจัด

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03581 นพพร มาสวังแสง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03614 กิตติพงศ์ แสงรัตน์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03615 จตุพร จันทคุณ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03616 จารุกิตติ์ ขวัญนิน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03620 นพรัตน์ มุงคุณ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03621 นิรันดร์ คำนัน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03594 ภัททิยา จงใจ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03625 ชนานันท์ คุ้มภัย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03626 ดวงพร สุขวิเศษ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03627 นพรัตน์ เพลียโคตร์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03628 น้ำพลอย ยศสมบัติ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03630 รัตนากร บุญเพ็ง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org

03632 วันดี พันธ์น้อย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) จัดโดย code.org