ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนผู้เข้าชม 1771 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

16 ธ.ค. 2563

ได้รับรางวัล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดย กระทรวงศึกษาธิการ

15 ก.ย. 2563

ได้รับรางวัล ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 โดย TO BE NUMBER ONE

9 ก.ย. 2563

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

6 ส.ค. 2562

ได้รับรางวัล การขยายผล รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

16 ม.ค. 2562

ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดย สพฐ.

13 ก.ค. 2561

ได้รับรางวัล ดำเนินโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดย โครงการ TO BE NUMBER ONE

16 ม.ค. 2561

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง สมาคมครูอำเภอวังโป่ง สพป.เพชรบูร์ เขต 1

1 ก.พ. 2560

ได้รับรางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560 โดย คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

16 ม.ค. 2560

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2560 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1


รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

15 ก.ย. 2563

ครูผู้ควบคุมทีม ในการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
จัดโดย ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

18 มี.ค. 2563

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
จัดโดย TO BE NUMBER ONE สถานที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

21 ธ.ค. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3
จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สถานที่ จังหวัดสุโขทัย

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

17 ก.ย. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
จัดโดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี


การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

6 มี.ค. 2564

วิทยากร การอบรมพัฒนาศักยภาพ GenZ Academy รุ่นที่ 4 : GenZ เพชรบูรณ์ สมพ.40 Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถานที่ โรงแรม SR Residence Hotel

25 ก.ค. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักเรียนแกนนำ GenZphetchabun
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สพม.40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

13 พ.ค. 2563

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

10 ส.ค. 2562

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

21 เม.ย. 2562

วิทยากรค่ายเยาวชนพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อพิษภัยเหล้าบุหรี่ ปี 2562
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ โรงแรมปรายฟ้ารีสอร์ท อำเภอเขาค้อ


การเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

21 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

31 ส.ค. 2564

วัดและประเมินผลเบื้องต้น
จัดโดย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สถานที่ ออนไลน์

27 ส.ค. 2564

ประชุมงานวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ
จัดโดย สภาการศึกษา สถานที่ ออนไลน์

14 ส.ค. 2564

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ ออนไลน์

4 ส.ค. 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรุ็ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2564
จัดโดย คณะกรรมการอาหารและยา สถานที่ ออนไลน์


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

5 ก.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆ

1 ส.ค. 2562

Certificate of cmpletion HOUR OF CODE : Minecraft
จัดโดย code.org สถานที่ ระบบออนไลน์