ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจำนวนผู้เข้าชม 2006 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

18 เม.ย. 2565

ได้รับรางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 ก.ย. 2564

ได้รับรางวัล ครูที่ปรึกษา เยาวชนคนสร้างชาติ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

18 ก.ย. 2564

ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูที่ปรึกษาเยาวชนคนสร้างชาติ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

30 ส.ค. 2564

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ โดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 ก.พ. 2564

ได้รับรางวัล การอบรมครูวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดย สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

3 ก.พ. 2564

ได้รับรางวัล อบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมกำกับลูกเสือ รุ่นที่ 892 โดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

8 ต.ค. 2563

ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับชมเชย ปีการศึกษา 2563 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 ส.ค. 2563

ได้รับรางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 เม.ย. 2563

ได้รับรางวัล สภานักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดย สพม.40

24 เม.ย. 2563

ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน โดย ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม


รางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียน

28 ก.พ. 2563

ผ่านร่วมกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC
จัดโดย สพฐ.

28 ก.พ. 2563

พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีด้วยหัสใจไปกับ TSC" ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 ก.พ. 2563

เข้าร่วมการประกวดโครงการเยาวชนเสริมสร้างประชาธิปไตย
จัดโดย โครงการ Student council HEART DEMOCRACY

3 ก.พ. 2563

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

21 ธ.ค. 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
จัดโดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สถานที่ จังหวัดสุโขทัย


การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

19 ก.พ. 2562

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

21 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

15 ส.ค. 2564

ค่ายรณรงค์การต่อต้านทุจริต ประจำปี 2564
จัดโดย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สถานที่ ออนไลน์

15 ส.ค. 2564

โครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์
จัดโดย สภาผู้แทนราษฏร สถานที่ ออนไลน์

14 ส.ค. 2564

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ ออนไลน์

20 ก.ค. 2564

โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ปี 2564
จัดโดย สภาผู้แทนราษฏร สถานที่ ออนไลน์


เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

18 ส.ค. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียนสำหรับประธานสภานักเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน
จัดโดย สพฐ.

1 พ.ย. 2562

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21
จัดโดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5 ก.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ