ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นายศราวุฒิ ยมยิ่ง

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มีจำนวนผู้เข้าชม 1973 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติไม่มีรายการรางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียนไม่มีรายการการเข้าร่วมเป็นวิทยากรไม่มีรายการการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

21 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

4 ก.พ. 2564

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 สถานที่ ออนไลน์

6 ต.ค. 2563

อบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการ หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ
จัดโดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

19 ก.ย. 2563

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 135 ชั่วโมง
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุม

4 ธ.ค. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan และการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษาเกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ