ข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลชื่อ - นามสกุล : นายราชันย์ โฉมไธสง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวนผู้เข้าชม 1918 ครั้งรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติไม่มีรายการรางวัลการประกวด / แข่งขัน พัฒนาผู้เรียนไม่มีรายการการเข้าร่วมเป็นวิทยากรไม่มีรายการการเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง

21 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมไม่มีรายการเกียรติบัตรอื่นๆไม่มีรายการ