รายชื่อบุคลากร โรงเรียนวังโป่งศึกษา

>> แบบฟอร์มการบันทึกผลงาน <<
1 )

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มี

:: ผลงาน ::

2 )

นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มี

:: ผลงาน ::

3 )

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

:: ผลงาน ::

4 )

นางชาลิสา ทองติด

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

:: ผลงาน ::

5 )

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

6 )

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

7 )

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

8 )

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

:: ผลงาน ::

9 )

นางสงกราน สินเจิมศิริ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

:: ผลงาน ::

10 )

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

:: ผลงาน ::

11 )

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

12 )

นางสายสุณี ดีผาด

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

13 )

นายสุรวี เขียวลี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

14 )

นายราชันย์ โฉมไธสง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

:: ผลงาน ::

15 )

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

:: ผลงาน ::

16 )

นายชัชวภัทร ศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

:: ผลงาน ::

17 )

นายวัชรวีร์ มณีวรรณ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

:: ผลงาน ::

18 )

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

19 )

นายสุระศักดิ์ ถิ่นนาราม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

20 )

นางชวนพิศ สายจันยูร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

:: ผลงาน ::

21 )

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

:: ผลงาน ::

22 )

นางสาวสุปราณี หุ่นหล่อ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

:: ผลงาน ::

23 )

นายมานพ สมอากาศ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

:: ผลงาน ::

24 )

นายศุภณัฐ จันทร์ขำ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

:: ผลงาน ::

25 )

นางสาวปฐวีพร แสงจันทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

:: ผลงาน ::

26 )

นายสมรัก แก้วกัน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

:: ผลงาน ::

27 )

นายสมรัก แก้วกัน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

:: ผลงาน ::

28 )

นายอนุวัฒนฺ์ เกตุแฟง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

:: ผลงาน ::

29 )

นางสาววจนา วิเชียรศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

:: ผลงาน ::

30 )

นางสาวปรียากมล เกิดสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

:: ผลงาน ::

31 )

นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

:: ผลงาน ::

32 )

นายพันณุพงศ์ ระแวกกลาง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ : -ไม่มี-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

:: ผลงาน ::