อบรมพัฒนาตนเอง

ข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคลของ

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา21 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง วPA
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สถานที่ ออนไลน์

1 มี.ค. 2564

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ ระบบออนไลน์

31 ม.ค. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชั่วโมง
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

18 ก.ย. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

22 ส.ค. 2563

โครงการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 (7 ชั่วโมง)
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

14 พ.ค. 2563

อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จำนวน 20 ชั่วโมง
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สพฐ. สถานที่ ออนไลน์

13 พ.ค. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
จัดโดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

26 มี.ค. 2563

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สถานที่ ระบบออนไลน์

10 ส.ค. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถานที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

22 มิ.ย. 2562

อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Augmented reality เพื่อการเรียนการสอน
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3 พ.ย. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมกับ โรงเรียนวังโป่งศึกษา สถานที่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

30 ก.ย. 2561

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ ศูนย์สอบหลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

9 ก.ย. 2560

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
จัดโดย โครงการคูปองครู สพฐ. สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

26 ก.ค. 2560

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จัดโดย สพฐ

16 ก.ค. 2560

การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่สู่เส้นทางครูมืออาชีพ
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

8 เม.ย. 2560

อบรมผู้นำกระบวนการ PLC 
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40หน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย