ทะเบียนรายชื่อนักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา

เลือกปีการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียน

ปีการศึกษา 2562

ค้นหาข้อมูลนักเรียน :
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03657

ด.ช.

ณัฐดนัย

ป้องชาลี

:: ผลงาน ::

2 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03658

ด.ช.

ธนวัฒน์

ศรีเวียง

:: ผลงาน ::

3 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03659

ด.ช.

ธนากร

สีชา

:: ผลงาน ::

4 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03660

ด.ช.

บริรักษ์

ผัดผ่อง

:: ผลงาน ::

5 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03661

ด.ช.

พิเชฐพงษ์

โหมน้อย

:: ผลงาน ::

6 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03662

ด.ช.

ภูวดล

วังคีรี

:: ผลงาน ::

7 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03663

ด.ช.

อภิโชติ

จันชู

:: ผลงาน ::

8 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03798

ด.ช.

รัฐศาสตร์

ตันสละ

:: ผลงาน ::

9 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03664

ด.ญ.

กรวรินท์

ผลดี

:: ผลงาน ::

10 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03665

ด.ญ.

เกตน์นิภา

เฝ้าทรัพย์

:: ผลงาน ::

11 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03666

ด.ญ.

จุฬาลักษณ์

คำพุ่ม

:: ผลงาน ::

12 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03667

ด.ญ.

ชณิดา

สุขวิเศษ

:: ผลงาน ::

13 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03668

ด.ญ.

ธนัชพร

ไพวงค์

:: ผลงาน ::

14 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03669

ด.ญ.

นฤมล

คำทา

:: ผลงาน ::

15 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03670

ด.ญ.

นารีรัตน์

คำพุ่ม

:: ผลงาน ::

16 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03671

ด.ญ.

บุษกร

จันทร์ลา

:: ผลงาน ::

17 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03672

ด.ญ.

ปฐมาวดี

บัวทอง

:: ผลงาน ::

18 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03673

ด.ญ.

ปริยาภัทร

ภิลัยวรรณ์

:: ผลงาน ::

19 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03674

ด.ญ.

พรรษชล

บุญเพ็ง

:: ผลงาน ::

20 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03675

ด.ญ.

พัชราวดี

ทาสี

:: ผลงาน ::

21 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03676

ด.ญ.

ฟ้าใส

พิมพ์เสนา

:: ผลงาน ::

22 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03677

ด.ญ.

ภัคจิรา

ถิ่นนาราม

:: ผลงาน ::

23 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03678

ด.ญ.

วรวรรณ

เรียนวิชา

:: ผลงาน ::

24 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03679

ด.ญ.

ศดานันท์

แจ่มศรี

:: ผลงาน ::

25 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03680

ด.ญ.

ศสิมาภรณ์

เสริมสุข

:: ผลงาน ::

26 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03681

ด.ญ.

สายรุ้งเงิน

แก้วอินทิน

:: ผลงาน ::

27 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03682

ด.ญ.

สุธารัตน์

จันทร์สุวรรณ

:: ผลงาน ::

28 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03683

ด.ญ.

อริสรา

เสือคำ

:: ผลงาน ::

29 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03455

ด.ช.

เพทาย

จำนวนพรม

:: ผลงาน ::

30 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03684

ด.ช.

กฤติพันธ์

เนตรแสงศรี

:: ผลงาน ::

31 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03685

ด.ช.

กิตติพงศ์

ดวงติ๊บ

:: ผลงาน ::

32 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03686

ด.ช.

จิตรกร

พุฒซ้อน

:: ผลงาน ::

33 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03687

ด.ช.

จิรสิน

สุขแจ่ม

:: ผลงาน ::

34 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03688

ด.ช.

ณัฐวัฒน์ชัย

บุญมาทัน

:: ผลงาน ::

35 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03689

ด.ช.

เดชา

สุขประเสริฐ

:: ผลงาน ::

36 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03690

ด.ช.

เตวิช

จันทร์ดี

:: ผลงาน ::

37 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03691

ด.ช.

ธันยพงค์

นวนบาง

:: ผลงาน ::

38 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03692

ด.ช.

นันธวรรณ

จันทร์ดี

:: ผลงาน ::

39 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03693

ด.ช.

นันธวัฒน์

จันทร์ดี

:: ผลงาน ::

40 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03694

ด.ช.

ปรีชา

ไชยพิเดช

:: ผลงาน ::

41 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03695

ด.ช.

ปัณณธร

นารีนุช

:: ผลงาน ::

42 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03697

ด.ช.

รัฐภูมิ

สีเสือ

:: ผลงาน ::

43 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03698

ด.ช.

วราเทพ

ทวยทัศน์นิยม

:: ผลงาน ::

44 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03699

ด.ช.

ศิริพงษ์

มีสุวรรณ

:: ผลงาน ::

45 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03700

ด.ช.

สุรสิทธิ์

ทุยตระกูล

:: ผลงาน ::

46 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03701

ด.ช.

อธิเทพ

นิละปะกะ

:: ผลงาน ::

47 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03702

ด.ช.

อนุวัฒน์

น้อยบึ้ม

:: ผลงาน ::

48 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03703

ด.ช.

อัครพล

ดอหล้า

:: ผลงาน ::

49 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03778

ด.ช.

ศิวกร

กันยาประสิทธิ์

:: ผลงาน ::

50 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03704

ด.ญ.

กฤติมา

คำพุ่ม

:: ผลงาน ::

51 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03705

ด.ญ.

จุฬาลักษณ์

จันทะแจ่ม

:: ผลงาน ::

52 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03706

ด.ญ.

ฉัตรดาว

มาแก้ว

:: ผลงาน ::

53 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03707

ด.ญ.

ธนภรณ์

วงษ์ไกร

:: ผลงาน ::

54 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03708

ด.ญ.

นภัสรินทร์

ดาวกระจาย

:: ผลงาน ::

55 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03709

ด.ญ.

วิภาวรรณ

กงเกียน

:: ผลงาน ::

56 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03710

ด.ญ.

อริยา

กวนชาบัน

:: ผลงาน ::

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 21 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03548

ด.ช.

กชกร

พันธ์เพชร

:: ผลงาน ::

2 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03549

ด.ช.

กฤษฎา

จันทร์ทึง

:: ผลงาน ::

3 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03551

ด.ช.

ชัยชนะ

เกษร

:: ผลงาน ::

4 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03552

ด.ช.

ชาคริต

ดวงตา

:: ผลงาน ::

5 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03553

ด.ช.

ทวีชัย

วิวัฒน์

:: ผลงาน ::

6 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03554

ด.ช.

ธนพล

สุนิล

:: ผลงาน ::

7 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03555

ด.ช.

ธนวัฒน์

บุญมา

:: ผลงาน ::

8 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03556

ด.ช.

ธวัชชัย

คนแรง

:: ผลงาน ::

9 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03558

ด.ช.

ธีรศักดิ์

ตรีเวิล

:: ผลงาน ::

10 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03559

ด.ช.

พงศกร

สกุลวา

:: ผลงาน ::

11 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03560

ด.ช.

วีรพัฒน์

นาคผา

:: ผลงาน ::

12 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03561

ด.ช.

ศุภวิชญ์

ขวัญนิน

:: ผลงาน ::

13 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03562

ด.ช.

สิทธิชัย

บุ้งศรีษะเกตุ

:: ผลงาน ::

14 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03563

ด.ช.

อนาวิล

ตู้ที

:: ผลงาน ::

15 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03564

ด.ช.

อนาวิล

ใจบุญ

:: ผลงาน ::

16 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03565

ด.ช.

อิสยพงศ์

ยอดรัก

:: ผลงาน ::

17 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03651

ด.ช.

ณัฐวุฒิ

วงละคร

:: ผลงาน ::

18 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03652

ด.ช.

ธนากร

ยวงเงิน

:: ผลงาน ::

19 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03655

ด.ช.

วุฒิชัย

เหล่าพิมพ์

:: ผลงาน ::

20 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03788

ด.ช.

ยุทธนา

เย็นใจ

:: ผลงาน ::

21 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03796

ด.ช.

อภิวิชญ์

พรมมาท้าว

:: ผลงาน ::

22 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03566

ด.ญ.

กรวรรณ

ธงชัย

:: ผลงาน ::

23 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03567

ด.ญ.

จารุกัญญ์

เพียดี

:: ผลงาน ::

24 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03568

ด.ญ.

จุฑาทิพย์

แก้วเพชร

:: ผลงาน ::

25 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03569

ด.ญ.

ฉันทิสา

กันทะวงศ์

:: ผลงาน ::

26 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03570

ด.ญ.

บุณยวีร์

แก้วจิตร

:: ผลงาน ::

27 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03571

ด.ญ.

ปิยภรณ์

แก้วอารีลักษณ์

:: ผลงาน ::

28 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03572

ด.ญ.

พัชรพร

กันหา

:: ผลงาน ::

29 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03573

ด.ญ.

พัชรพร

อินสิงที

:: ผลงาน ::

30 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03574

ด.ญ.

ภัทราพร

นินบุญเรือง

:: ผลงาน ::

31 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03575

ด.ญ.

ภัทราภร

สร้อยสูงเนิน

:: ผลงาน ::

32 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03576

ด.ญ.

ศิริพร

แก้วลี

:: ผลงาน ::

33 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03577

ด.ญ.

สุกัญญา

เบ้าอาสา

:: ผลงาน ::

34 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03578

ด.ญ.

สุชาดา

แก่นธนกิจโสภณ

:: ผลงาน ::

35 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03579

ด.ญ.

สุธิดา

วิระขันคำ

:: ผลงาน ::

36 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03580

ด.ญ.

สุวนันท์

เปงยศ

:: ผลงาน ::

37 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03653

ด.ญ.

ณัฐธิดา

ลาคลี

:: ผลงาน ::

38 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03779

ด.ญ.

นิภาวรรณ์

ผลจันทร์

:: ผลงาน ::

39 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03797

ด.ญ.

อรจิรา

สุขนาคะ

:: ผลงาน ::

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 31 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03429

ด.ช.

ภรันย์ยู

โสภา

:: ผลงาน ::

2 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03430

ด.ช.

ภาณุวัฒน์

ใจดี

:: ผลงาน ::

3 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03449

ด.ช.

กฤษนัยน์

อ้นไม

:: ผลงาน ::

4 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03450

ด.ช.

ธนดล

วังคีรี

:: ผลงาน ::

5 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03459

ด.ช.

วุฒิภัทร

ทองสุข

:: ผลงาน ::

6 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03460

ด.ช.

สุภษิต

ทั้งพรม

:: ผลงาน ::

7 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03433

ด.ญ.

กัญญาณี

โกศรีวงศ์

:: ผลงาน ::

8 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03435

ด.ญ.

เกศกนก

คำย้อม

:: ผลงาน ::

9 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03437

ด.ญ.

ธัญยพร

สมบัติหอม

:: ผลงาน ::

10 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03440

ด.ญ.

นัชชา

จันทร์ลอย

:: ผลงาน ::

11 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03441

ด.ญ.

ปราริฉัตร

ทองคำ

:: ผลงาน ::

12 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03444

ด.ญ.

ภัคจิรา

ครองผา

:: ผลงาน ::

13 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03445

ด.ญ.

ศิริลักษณ์

แก้วระกา

:: ผลงาน ::

14 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03448

ด.ญ.

อัจฉราภรณ์

ทองคำ

:: ผลงาน ::

15 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03464

ด.ญ.

พัณณิตา

ฉิมมา

:: ผลงาน ::

16 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03465

ด.ญ.

วิชญดา

สีทาพรม

:: ผลงาน ::

17 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03466

ด.ญ.

ศิริรัตน์

นนทรีย์

:: ผลงาน ::

18 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03467

ด.ญ.

สุดาดาว

ทองใส

:: ผลงาน ::

19 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03526

ด.ญ.

จรรยา

คมขำ

:: ผลงาน ::

20 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03527

ด.ญ.

จริยา

คมขำ

:: ผลงาน ::

21 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03637

ด.ญ.

เบญจวรรณ

พันธุ์ใหม่

:: ผลงาน ::

22 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03644

ด.ญ.

ศรัญญา

ทองคลัง

:: ผลงาน ::

23 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03645

ด.ญ.

ศศิธร

ทองคลัง

:: ผลงาน ::

24 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03654

ด.ญ.

สิริมนต์

มุ้ยแก้ว

:: ผลงาน ::

25 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03428

ด.ช.

บริพัฒน์

ขำหรุ่น

:: ผลงาน ::

26 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03431

ด.ช.

สถาพร

นามคุณ

:: ผลงาน ::

27 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03451

ด.ช.

ธันวา

ภักดี

:: ผลงาน ::

28 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03453

ด.ช.

ธีรพงศ์

กิ่งบุบผา

:: ผลงาน ::

29 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03454

ด.ช.

นิรุตณ์

จิตรทนง

:: ผลงาน ::

30 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03456

ด.ช.

ไพรัตน์

กัลยาสาย

:: ผลงาน ::

31 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03457

ด.ช.

รัฐศาสตร์

พรมมาท้าว

:: ผลงาน ::

32 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03458

ด.ช.

วีรศักดิ์

ปัญญาประสิทธิ์

:: ผลงาน ::

33 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03524

ด.ช.

วรวงศ์

ใจบิดา

:: ผลงาน ::

34 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03436

ด.ญ.

ณัฐกมล

พรมจู

:: ผลงาน ::

35 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03438

ด.ญ.

นภัสรา

รินแก้ว

:: ผลงาน ::

36 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03442

ด.ญ.

ปาลิตา

คูณสวัสดิ์

:: ผลงาน ::

37 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03443

ด.ญ.

พิมลรัตน์

แก้วเอี่ยม

:: ผลงาน ::

38 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03446

ด.ญ.

สมหญิง

กวนชาบัน

:: ผลงาน ::

39 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03447

ด.ญ.

สุปราณี

พรมเรศสุนทร

:: ผลงาน ::

40 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03461

ด.ญ.

กฤติมา

ชัยวงษ์

:: ผลงาน ::

41 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03462

ด.ญ.

กัญญารัตน์

บุญมา

:: ผลงาน ::

42 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03463

ด.ญ.

ชาลิณี

บรรณารักษ์

:: ผลงาน ::

43 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03521

ด.ญ.

ปิยะฉัตร

โสมาสี

:: ผลงาน ::

44 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03542

ด.ญ.

จิรัชญา

จันทร์เชื้อ

:: ผลงาน ::

45 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03649

ด.ญ.

วรัญญา

ช้างหิน

:: ผลงาน ::

46 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03656

ด.ญ.

พรรณทิพย์

สุชินทองดี

:: ผลงาน ::

47 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03793

ด.ญ.

ปัณฑิตา

สีหะวงษ์

:: ผลงาน ::

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 41 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03327

นาย

ณัฐวุฒิ

ตรียัน

:: ผลงาน ::

2 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03329

นาย

ธีรภัทร์

มีวงค์

:: ผลงาน ::

3 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03348

นาย

โอบนิธิ

กันหา

:: ผลงาน ::

4 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03711

นาย

จิราณุวัฒน์

เจริญรส

:: ผลงาน ::

5 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03712

นาย

ประภวิษณุ์

หอมหวล

:: ผลงาน ::

6 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03713

นาย

เมฆา

พลอ้น

:: ผลงาน ::

7 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03714

นาย

รุ่งโรจน์

พูลเพิ่ม

:: ผลงาน ::

8 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03715

นาย

สิทธิพงษ์

ต้อยมาเมือง

:: ผลงาน ::

9 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03763

นาย

พีรพล

ชูเชิด

:: ผลงาน ::

10 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03332

น.ส.

กนกพร

สร้อยสูงเนิน

:: ผลงาน ::

11 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03335

น.ส.

เขมิกา

ทะยอมใหม่

:: ผลงาน ::

12 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03337

น.ส.

ชิษณุภรณ์

จันทร์ลา

:: ผลงาน ::

13 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03342

น.ส.

โยธกา

นาคโครพ

:: ผลงาน ::

14 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03344

น.ส.

รพีพรรณ

กันยา

:: ผลงาน ::

15 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03346

น.ส.

ศิริญญา

ประกอบสุข

:: ผลงาน ::

16 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03635

น.ส.

ณัฐพร

ศรีทองอ่อน

:: ผลงาน ::

17 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03716

น.ส.

กรองกนก

จันทร์เพ็ง

:: ผลงาน ::

18 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03717

น.ส.

ขวัญนภา

ศรีวังโป่ง

:: ผลงาน ::

19 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03719

น.ส.

จุฬารัตน์

เหล่าประเสริฐ

:: ผลงาน ::

20 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03720

น.ส.

ชุติกาญจน์

สุกเมือง

:: ผลงาน ::

21 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03724

น.ส.

นภัสสร

มากัง

:: ผลงาน ::

22 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03726

น.ส.

น้ำหนึ่ง

คำดำ

:: ผลงาน ::

23 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03727

น.ส.

ปวันรัตน์

คงแพง

:: ผลงาน ::

24 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03729

น.ส.

ภูวภรณ์

จันทร์กลิ่น

:: ผลงาน ::

25 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03731

น.ส.

วริศรา

พลอยศรีสังข์

:: ผลงาน ::

26 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03732

น.ส.

ศศิกานต์

พัศดร

:: ผลงาน ::

27 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03733

น.ส.

อภิชญา

นนทโคตร

:: ผลงาน ::

28 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03734

น.ส.

อรกานต์

สารวิจิตร

:: ผลงาน ::

29 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03735

น.ส.

อัจจิมา

กุจแสง

:: ผลงาน ::

30 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03736

น.ส.

อารียา

ทองตุ้ย

:: ผลงาน ::

31 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03776

น.ส.

สุดารัตน์

ขันตี

:: ผลงาน ::

32 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03328

นาย

ธนพนธ์

แก้วก่อง

:: ผลงาน ::

33 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03351

นาย

ฐานันดร

มาบ้าน

:: ผลงาน ::

34 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03352

นาย

ณัฐนนท์

หวังสะและฮ์

:: ผลงาน ::

35 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03355

นาย

ภคพล

ไทยแท้

:: ผลงาน ::

36 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03360

นาย

หรันย์

สาหร่าย

:: ผลงาน ::

37 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03546

นาย

นพดนัย

คำเหลื่อม

:: ผลงาน ::

38 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03737

นาย

มนตรี

โสประดิษฐ์

:: ผลงาน ::

39 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03738

นาย

ปัญจพัฒน์

ทองปน

:: ผลงาน ::

40 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03789

นาย

ศักดิ์สิทธิ์

ช่วยสุข

:: ผลงาน ::

41 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03790

นาย

นราธร

พีละ

:: ผลงาน ::

42 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03336

น.ส.

ชาลิสา

สีสะอาด

:: ผลงาน ::

43 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03338

น.ส.

ดารินทร์

เชียงเขียว

:: ผลงาน ::

44 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03343

น.ส.

โยษิดา

มาทา

:: ผลงาน ::

45 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03347

น.ส.

อัมพวา

อ้นโม

:: ผลงาน ::

46 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03362

น.ส.

กัญญาพัชร์

ทับทิมงาม

:: ผลงาน ::

47 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03363

น.ส.

จิตรทิวา

จันทคูณ

:: ผลงาน ::

48 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03367

น.ส.

อรจิรา

บุญยืน

:: ผลงาน ::

49 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03537

น.ส.

รุ่งนภา

บุญคำกูล

:: ผลงาน ::

50 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03545

น.ส.

ฉัตรพร

สาเหลา

:: ผลงาน ::

51 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03718

น.ส.

จินนัฐ

บินนอก

:: ผลงาน ::

52 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03721

น.ส.

ญาภาณ์

โลทะลาด

:: ผลงาน ::

53 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03722

น.ส.

ณัฐนารี

ขันติมิตร

:: ผลงาน ::

54 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03725

น.ส.

นราวัลย์

จันทร์พิทักษ์

:: ผลงาน ::

55 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03728

น.ส.

พรรัชดา

จำคำ

:: ผลงาน ::

56 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03730

น.ส.

วรรณวิภา

แสงเพชร

:: ผลงาน ::

57 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03741

น.ส.

วัชราภรณ์

มีวงค์

:: ผลงาน ::

58 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03742

น.ส.

สาวิตรี

อ่องอารี

:: ผลงาน ::

59 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03743

น.ส.

กัลยา

แสงทอง

:: ผลงาน ::

60 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03744

น.ส.

มัลลิกา

ล้อมวงษ์

:: ผลงาน ::

61 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03745

น.ส.

แสงระวี

ฝังนิล

:: ผลงาน ::

62 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03746

น.ส.

ฑิฆัมพร

ทองใส

:: ผลงาน ::

63 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03747

น.ส.

เพชรบูรณ์

หุมแพง

:: ผลงาน ::

64 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03772

น.ส.

ปัทมพร

หันชื่น

:: ผลงาน ::

65 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03331

นาย

วีระพงศ์

เปงยศ

:: ผลงาน ::

66 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03356

นาย

รัฐพงค์

ราชโคต

:: ผลงาน ::

67 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03358

นาย

ศรราม

นาคสุข

:: ผลงาน ::

68 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03359

นาย

สหภาพ

จันทร์นวล

:: ผลงาน ::

69 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03618

นาย

ณัฐพงษ์

จักรคราม

:: ผลงาน ::

70 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03640

นาย

ปฐมพงษ์

มิ่งโสดา

:: ผลงาน ::

71 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03739

นาย

ลาภวัต

วรชินา

:: ผลงาน ::

72 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03740

นาย

ปกรณ์

สินทัพไทย

:: ผลงาน ::

73 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03783

นาย

จิรเมช

โสมาสี

:: ผลงาน ::

74 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03784

นาย

ณภัทร

ทองจันทร์

:: ผลงาน ::

75 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03785

นาย

สมตระกูล

เพชรคง

:: ผลงาน ::

76 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03786

นาย

อาชวิน

บุรีหลง

:: ผลงาน ::

77 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03333

น.ส.

กัญญาณัฐ

แก่นจันทร์

:: ผลงาน ::

78 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03334

น.ส.

กิติญาดา

น้อยวงษ์

:: ผลงาน ::

79 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03341

น.ส.

ภูริตา

รักมิ้ม

:: ผลงาน ::

80 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03361

น.ส.

กัญชลีพร

บุญศิริ

:: ผลงาน ::

81 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03366

น.ส.

เสาวลักษณ์

นันตะวงค์

:: ผลงาน ::

82 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03636

น.ส.

เนตรนภา

ประธาตุ

:: ผลงาน ::

83 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03650

น.ส.

ชมพูนุช

อ้นโม

:: ผลงาน ::

84 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03748

น.ส.

วรรณวิศา

แสงเพชร

:: ผลงาน ::

85 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03749

น.ส.

อริสา

สังขกุล

:: ผลงาน ::

86 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03750

น.ส.

ศศิวรรณ

พุฒดี

:: ผลงาน ::

87 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03751

น.ส.

กฤษณา

นำยศ

:: ผลงาน ::

88 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03752

น.ส.

ณัชชา

ชาวชะไว

:: ผลงาน ::

89 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03753

น.ส.

นันท์ชพร

วงค์อุปรี

:: ผลงาน ::

90 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03754

น.ส.

กัญญาภัค

ทมโยธา

:: ผลงาน ::

91 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03755

น.ส.

นลิณี

เที่ยงปาน

:: ผลงาน ::

92 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03756

น.ส.

ณัฐนรี

มาต่าง

:: ผลงาน ::

93 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03781

น.ส.

นันทกานต์

เขียวทิพย์

:: ผลงาน ::

94 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03791

น.ส.

ธนภรณ์

กุลบุตร

:: ผลงาน ::

95 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03330

นาย

ปฏิพัทธิ์

ทองหอม

:: ผลงาน ::

96 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03757

นาย

กฤษฎา

แหวนเงิน

:: ผลงาน ::

97 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03758

นาย

กษาปณ์

โตผา

:: ผลงาน ::

98 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03759

นาย

ธรรมรักษ์

นิลกระจ่าง

:: ผลงาน ::

99 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03760

นาย

ธวัชชัย

โฉมผา

:: ผลงาน ::

100 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03761

นาย

ปิยภัฏ

เดือนเพ็ง

:: ผลงาน ::

101 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03762

นาย

พงศกร

ฮงทอง

:: ผลงาน ::

102 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03764

นาย

รัตนชัย

ขุนนคร

:: ผลงาน ::

103 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03765

นาย

ศักรินทร์

บุตรเกตุ

:: ผลงาน ::

104 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03766

นาย

สมเดช

กองแก้ว

:: ผลงาน ::

105 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03767

นาย

สิทธิพงษ์

จันทร์ขาว

:: ผลงาน ::

106 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03768

นาย

สุทธิพงษ์

ลาคลี

:: ผลงาน ::

107 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03769

นาย

อำพล

กำแพงนิล

:: ผลงาน ::

108 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03782

นาย

คมชิต

บุญเสริม

:: ผลงาน ::

109 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03794

นาย

สดุดี

ทองสีดี

:: ผลงาน ::

110 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03364

น.ส.

ฐิตาพร

ก้อนคำ

:: ผลงาน ::

111 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03770

น.ส.

จิรพร

บุญสิน

:: ผลงาน ::

112 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03774

น.ส.

เพชรลัดดา

นกขุนทอง

:: ผลงาน ::

113 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03775

น.ส.

แววดาว

กางพรม

:: ผลงาน ::

114 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4

เลขประจำตัวนักเรียน

03792

น.ส.

จารวี

ทาโส

:: ผลงาน ::

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 51 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03199

นาย

ธนภัทร

หาญรักษ์

:: ผลงาน ::

2 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03582

นาย

วรพล

แหยมแก้ว

:: ผลงาน ::

3 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03583

นาย

วรุฒณ์

คุ้มทรัพย์

:: ผลงาน ::

4 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03584

นาย

อธิรัช

หอมชื่น

:: ผลงาน ::

5 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03598

นาย

นันทยศ

สารวิจิตร

:: ผลงาน ::

6 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03601

นาย

วิชิตชัย

คำเฮ้า

:: ผลงาน ::

7 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03209

น.ส.

จันทมญช์

เครือแก้ว

:: ผลงาน ::

8 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03210

น.ส.

ชฎาภรณ์

จันทร์กนก

:: ผลงาน ::

9 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03212

น.ส.

ชนุตรา

ทองแจ้ง

:: ผลงาน ::

10 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03213

น.ส.

เนตรกัญญา

สังข์ทอง

:: ผลงาน ::

11 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03215

น.ส.

ภัทรภร

แก้วทองมูล

:: ผลงาน ::

12 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03217

น.ส.

รัชฎาภรณ์

กันยาประสิทธิ์

:: ผลงาน ::

13 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03220

น.ส.

วิริยาพร

ทวยทัศน์นิยม

:: ผลงาน ::

14 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03235

น.ส.

ญาณิศา

เขินไทย

:: ผลงาน ::

15 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03238

น.ส.

เมริสา

นครเนียม

:: ผลงาน ::

16 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03239

น.ส.

รุ่งทิวา

ปานานนท์

:: ผลงาน ::

17 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03242

น.ส.

สุวิมล

ทุมนันท์

:: ผลงาน ::

18 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03318

น.ส.

ธิติมา

คนแรง

:: ผลงาน ::

19 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03413

น.ส.

ณัฐธาพร

ดวงติ๊บ

:: ผลงาน ::

20 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03426

น.ส.

เสาวนีย์

ดาพัด

:: ผลงาน ::

21 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03543

น.ส.

เสาวลักษณ์

โพธิ์ภัย

:: ผลงาน ::

22 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03585

น.ส.

กชกร

จันทร์โต

:: ผลงาน ::

23 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03586

น.ส.

กรณิการ์

เหล็กเพชร

:: ผลงาน ::

24 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03587

น.ส.

กฤตยา

เพชรคง

:: ผลงาน ::

25 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03588

น.ส.

กัญญารัตน์

หลงพิศ

:: ผลงาน ::

26 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03589

น.ส.

กิตติยา

แก้วขาว

:: ผลงาน ::

27 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03590

น.ส.

เจนจิรา

สีคง

:: ผลงาน ::

28 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03592

น.ส.

นันทิตา

กระต่ายจันทร์

:: ผลงาน ::

29 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03593

น.ส.

ปาริชาติ

วิชัยรัตน์

:: ผลงาน ::

30 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03595

น.ส.

สุภาวดี

มักน้อย

:: ผลงาน ::

31 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03596

น.ส.

อริศรา

ผิวรัตน์

:: ผลงาน ::

32 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03605

น.ส.

พิมพ์อัปสร

เกยเลื่อน

:: ผลงาน ::

33 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03610

น.ส.

สร้อยสุดา

ดำมะดา

:: ผลงาน ::

34 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03611

น.ส.

สายธาธิณีย์

คนดี

:: ผลงาน ::

35 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03613

น.ส.

อรวรรญา

ศรีอ่อน

:: ผลงาน ::

36 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03073

นาย

คำรณ

กุณาคำ

:: ผลงาน ::

37 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03075

นาย

จักรพันธ์

สร้างการนอก

:: ผลงาน ::

38 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03197

นาย

ณัชพล

อินทร์จักร

:: ผลงาน ::

39 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03198

นาย

เทอดชัย

ดาวแดน

:: ผลงาน ::

40 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03200

นาย

ธีรเดช

อ่อนธานี

:: ผลงาน ::

41 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03201

นาย

บริพัทธ์

แก้วย้อย

:: ผลงาน ::

42 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03203

นาย

พาคิน

ตีสระ

:: ผลงาน ::

43 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03208

นาย

อภิสิทธิ์

ใบทับทิม

:: ผลงาน ::

44 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03222

นาย

ไชยภัทร

ตระกูลศรี

:: ผลงาน ::

45 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03223

นาย

ประวิทย์

ครองผา

:: ผลงาน ::

46 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03228

นาย

ยุทธพงษ์

เย็นใจ

:: ผลงาน ::

47 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03319

นาย

กฤษณะ

วันกิ่ง

:: ผลงาน ::

48 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03597

นาย

ศุภชัย

ดวงอุปปะ

:: ผลงาน ::

49 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03599

นาย

อัศวเทพ

หมอนทอง

:: ผลงาน ::

50 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03600

นาย

สิริศักดิ์

อุดฝั้น

:: ผลงาน ::

51 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03602

นาย

เจตณรงค์

รักสุจริต

:: ผลงาน ::

52 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03617

นาย

ณรงค์ฤทธิ์

หงษ์ทอง

:: ผลงาน ::

53 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03638

นาย

นพรัตน์

นุ่มขึง

:: ผลงาน ::

54 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03796

นาย

อภิวิชญ์

พรมมาท้าว

:: ผลงาน ::

55 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03234

น.ส.

ชนิสรา

ทาสี

:: ผลงาน ::

56 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03236

น.ส.

นิภาพร

คำเจียร

:: ผลงาน ::

57 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03240

น.ส.

สิริพร

คันธพรหม

:: ผลงาน ::

58 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03241

น.ส.

สิริยากร

บุญแสง

:: ผลงาน ::

59 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03323

น.ส.

อลิสา

ทองหลิ้ม

:: ผลงาน ::

60 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03519

น.ส.

เนตรนภา

กันยาประสิทธิ์

:: ผลงาน ::

61 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03603

น.ส.

ดวงฤทัย

อภัยภักดี

:: ผลงาน ::

62 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03604

น.ส.

นริศรา

รอดอินทร์

:: ผลงาน ::

63 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03606

น.ส.

ภัณฑิรา

จงใจ

:: ผลงาน ::

64 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03607

น.ส.

มติมนต์

เอี่ยมสำอางค์

:: ผลงาน ::

65 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03608

น.ส.

รัชนก

ขวัญพรม

:: ผลงาน ::

66 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03609

น.ส.

ศรินญา

คงชวน

:: ผลงาน ::

67 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03623

น.ส.

กนกศรี

ศรีบุญเรือง

:: ผลงาน ::

68 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03633

น.ส.

สุปราณี

วิละปิง

:: ผลงาน ::

69 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03648

น.ส.

ชุติมน

บุญแท่ง

:: ผลงาน ::

70 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03202

นาย

พัฒนา

พาสา

:: ผลงาน ::

71 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03224

นาย

พีรพัฒน์

มาดี

:: ผลงาน ::

72 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03225

นาย

ภาณุวัฒน์

เจิมวงษ์

:: ผลงาน ::

73 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03227

นาย

ยุทธพงษ์

คำจัด

:: ผลงาน ::

74 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03581

นาย

นพพร

มาสวังแสง

:: ผลงาน ::

75 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03614

นาย

กิตติพงศ์

แสงรัตน์

:: ผลงาน ::

76 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03615

นาย

จตุพร

จันทคุณ

:: ผลงาน ::

77 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03616

นาย

จารุกิตติ์

ขวัญนิน

:: ผลงาน ::

78 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03619

นาย

เด่นภูมิ

เกิดนาน

:: ผลงาน ::

79 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03620

นาย

นพรัตน์

มุงคุณ

:: ผลงาน ::

80 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03621

นาย

นิรันดร์

คำนัน

:: ผลงาน ::

81 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03622

นาย

พลวัต

แก่นการ

:: ผลงาน ::

82 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03219

น.ส.

วิชชุดา

แสงนาค

:: ผลงาน ::

83 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03594

น.ส.

ภัททิยา

จงใจ

:: ผลงาน ::

84 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03625

น.ส.

ชนานันท์

คุ้มภัย

:: ผลงาน ::

85 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03626

น.ส.

ดวงพร

สุขวิเศษ

:: ผลงาน ::

86 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03627

น.ส.

นพรัตน์

เพลียโคตร์

:: ผลงาน ::

87 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03628

น.ส.

น้ำพลอย

ยศสมบัติ

:: ผลงาน ::

88 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03629

น.ส.

พิมพ์พลอย

ทุมชะ

:: ผลงาน ::

89 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03630

น.ส.

รัตนากร

บุญเพ็ง

:: ผลงาน ::

90 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03631

น.ส.

ลดา

ด้วงมาก

:: ผลงาน ::

91 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03632

น.ส.

วันดี

พันธ์น้อย

:: ผลงาน ::

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03076

นาย

จิรพัส

ทับมีบุญ

:: ผลงาน ::

2 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03468

นาย

ธนากร

ถึงคุณ

:: ผลงาน ::

3 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03469

นาย

พีรพัฒน์

เทพลิบ

:: ผลงาน ::

4 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03470

นาย

อานนต์

ราชโคต

:: ผลงาน ::

5 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03471

นาย

เอกราช

บุญมา

:: ผลงาน ::

6 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03095

น.ส.

นภัสกร

แก้วบุญเรือง

:: ผลงาน ::

7 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03100

น.ส.

พนิตตา

เฮวภูเขียว

:: ผลงาน ::

8 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03101

น.ส.

พิชชาพร

มีลาบ

:: ผลงาน ::

9 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03104

น.ส.

วรรณิสา

ประสงค์ผล

:: ผลงาน ::

10 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03108

น.ส.

สุรัตดา

ทองใส

:: ผลงาน ::

11 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03472

น.ส.

กฤษดาพร

เนตรแสงศรี

:: ผลงาน ::

12 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03473

น.ส.

กิตยาภรณ์

มาแก้ว

:: ผลงาน ::

13 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03474

น.ส.

จริยา

ทองเงิน

:: ผลงาน ::

14 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03475

น.ส.

จิราภา

ตั้งใจ

:: ผลงาน ::

15 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03476

น.ส.

ฐิติรัตน์

วันเสาร์

:: ผลงาน ::

16 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03477

น.ส.

ปริวรัดา

ด้วงสงกา

:: ผลงาน ::

17 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03478

น.ส.

พรรษา

ทองส้าน

:: ผลงาน ::

18 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03479

น.ส.

เพ็ญนภา

ปิ่นสุข

:: ผลงาน ::

19 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03481

น.ส.

รดา

ยอดคำ

:: ผลงาน ::

20 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03482

น.ส.

รัตนาพร

สุกเมือง

:: ผลงาน ::

21 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03483

น.ส.

ลลิตา

แพงทอง

:: ผลงาน ::

22 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03484

น.ส.

วิภาวี

ภิลัยวรรณ์

:: ผลงาน ::

23 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03485

น.ส.

ศรินทิพย์

ศรีอ่อน

:: ผลงาน ::

24 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03486

น.ส.

ศุภษร

คำมา

:: ผลงาน ::

25 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03487

น.ส.

อภิสรา

ไกรราช

:: ผลงาน ::

26 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03488

น.ส.

อรอนงค์

พรมสงค์

:: ผลงาน ::

27 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03489

น.ส.

อริษา

ทองทับ

:: ผลงาน ::

28 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03490

น.ส.

อารียา

หน่อท้าว

:: ผลงาน ::

29 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03646

น.ส.

พรวลัย

ฟองจางวาง

:: ผลงาน ::

30 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

เลขประจำตัวนักเรียน

03647

น.ส.

ศิราณี

ทัพชัย

:: ผลงาน ::

31 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03070

นาย

กนกศักดิ์

ทองดี

:: ผลงาน ::

32 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03547

นาย

นเรศร

ศรีบุตรดา

:: ผลงาน ::

33 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03098

น.ส.

นิตยา

คันธพรหม

:: ผลงาน ::

34 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03099

น.ส.

ประกายเพชร

จันทะสา

:: ผลงาน ::

35 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03103

น.ส.

ภริดา

ขวัญอ่อน

:: ผลงาน ::

36 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03105

น.ส.

วิชญ์ปภา

ดาวแดน

:: ผลงาน ::

37 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03110

น.ส.

อรพรรณ

ฉิมมา

:: ผลงาน ::

38 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03495

น.ส.

กาญจนา

วันทองสุข

:: ผลงาน ::

39 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03496

น.ส.

นรินทร

สามารถ

:: ผลงาน ::

40 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03497

น.ส.

นัฐพร

พลอาษา

:: ผลงาน ::

41 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03498

น.ส.

นิรุชา

บุตรเกตุ

:: ผลงาน ::

42 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03500

น.ส.

พัณณ์ชิตา

กะโห้

:: ผลงาน ::

43 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03502

น.ส.

วนัชพร

แก้วอารีลักษณ์

:: ผลงาน ::

44 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03503

น.ส.

วิรุฬกานต์

กันดก

:: ผลงาน ::

45 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03505

น.ส.

สุชาดา

จันทร์พางาม

:: ผลงาน ::

46 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03506

น.ส.

สุภาณี

วงสเนา

:: ผลงาน ::

47 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03507

น.ส.

อนุธิดา

จันทร์ทา

:: ผลงาน ::

48 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03508

น.ส.

อัญชลี

สืบสำราญ

:: ผลงาน ::

49 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03509

น.ส.

อารียา

ขำเผือก

:: ผลงาน ::

50 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2

เลขประจำตัวนักเรียน

03544

น.ส.

กาญติมาย์

สุกาญจนารักษ์

:: ผลงาน ::

51 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03080

นาย

ณัฐวุฒิ

มาระวัง

:: ผลงาน ::

52 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03082

นาย

ธีระวัฒน์

อินทวงศ์

:: ผลงาน ::

53 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03084

นาย

นันทกานต์

นาคผา

:: ผลงาน ::

54 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03087

นาย

ภูมิพิพัฒน์

มากบำรุง

:: ผลงาน ::

55 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03492

นาย

พัชรดนัย

จันทะคูณ

:: ผลงาน ::

56 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03510

นาย

เจษฎากร

คงทนดี

:: ผลงาน ::

57 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03513

นาย

ธฤต

ลาดเลา

:: ผลงาน ::

58 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03514

นาย

ธีรภัทร

ทะลา

:: ผลงาน ::

59 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03516

นาย

ผดุงเกียรติ

ทองดี

:: ผลงาน ::

60 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03517

นาย

สหรัฐ

เกิดจร

:: ผลงาน ::

61 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03518

นาย

สิรดนัย

หลงพิศ

:: ผลงาน ::

62 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03092

น.ส.

ณัฐธิดา

ฤทธิ์ศักดิ์

:: ผลงาน ::

63 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03094

น.ส.

นภัทษร

ดาวกระจาย

:: ผลงาน ::

64 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03096

น.ส.

นภัสร

พูลหอม

:: ผลงาน ::

65 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03097

น.ส.

นลินี

ศรีวงษา

:: ผลงาน ::

66 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03106

น.ส.

สรญา

สุวะเสน

:: ผลงาน ::

67 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03416

น.ส.

กันทิชา

ทับชา

:: ผลงาน ::

68 )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3

เลขประจำตัวนักเรียน

03529

น.ส.

อารีรัตน์

ทิพย์มงคล

:: ผลงาน ::