ประวัติโรงเรียน




โรงเรียนวังโป่งศึกษา อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา
เดิม สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ การจัดตั้งเป็นโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2536 เปิดสอนครั้งแรกโดย อาศัย ศาลาเอนกประสงค์ของ วัดอรัญญาวาส ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีประวัติพอสังเขปดังนี้

 พ.ศ.2534 ทำการเปิดสอนเป็นสาขาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 โดยมี คณะครูจากโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมมาช่วยสอน มีนายชัยมงคล พิพัฒนานนท์ เป็นผู้ดูแลสาขา

 พ.ศ.2535 ทางวัดอรัญญาวาสได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ใช้ 1 หลังเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

 พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้นายบรรลือชัย ผิวสานต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวังโป่งศึกษา

 พ.ศ.2537 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดอรัญญาวาส มาตั้งยังสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่บริจาคจาก นายเกี้ยว โสมาสี ,นายสอน ทองแจ้ง, นายจ่าน กุลเกลี้ยง, นางสาวนภาพร หอมหวล ,ฯลฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา

 พ.ศ.2538 ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นพิธีการ โดยมีนายวิพากย์ โรจนแพทย์ (ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้น) ผู้เชียวชาญกรมสามัญศึกษา เป็นประธาน

 พ.ศ.2539 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย