กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

---------------------------