เอกสารการเรียน
 

เอกสารการเรียน

 

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเซต โดย ครูวิไลวรรณ บุญเรือง

 

 

>> ดูรายละเอียดผลงาน <<

 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยโปรแกรม Google Sketch up ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ของ ครูประภาศรี  แสงอนุศาสน์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

>>  ดาวน์โหลด เอกสาร ที่นี่  <<

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน