รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวังโป่งศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 

 

เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน  >> ดาวน์โหลด << 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

จากฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2562

 

>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร <<

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน