รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวังโป่งศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

บัตรลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

จากฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564

 

>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร <<

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน