สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

โรงเรียนงวังโป่งศึกษา

 

 

           โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้ดำเนินการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีสภานักเรียน ชมรมเสมารักษ์ต้านยาเสพติด และ ชมรมTO BE NUMBER ONE เป็นผู้ดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคอยเป็นที่ปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงานตลอดโครงการ

 

โดยมีวิสัยทัศน์ สถานศึกษาสีขาว คือ 

            สร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนาชีวิต ปลอดสิ่งเสพติด พิชิตภัยอบายมุข สร้างความกลมเกลียว เพื่อนช่วยกัน สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

 

ยึดหลัก องค์ประกอบ 4 ด้าน  ได้แก่

            1.  มีแหล่งเรียนรู้                              2.  ดูแลช่วยเหลือ       

            3.  เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม                   4.  สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม

 

ดำเนินงานตามยุทศาสตร์ 5 ด้าน  ได้แก่

            1.  ด้านการป้องกัน                           2.  ด้านค้นหา       

            3.  ด้านรักษา                                   4.  ด้านการเฝ้าระวัง       

            5.  ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

VDO  ผลการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบ สถานศึกษาสีขาว ระดับ เพชร

 

 

ติดตาม ได้ที่เพจ facebook : https://web.facebook.com/whiteschoolwangpong/

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน