เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน
 

" โครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน" โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

         เราเชื่อว่า มนุษย์ ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใด ก็จะกระทำตามสิ่งแวดล้อมนั้น หาก สิ่งแวดล้อมนั้น ไม่มีการสูบบุหรี่ คนในที่นั้นก็จะไม่สูบ

 

>>จุดประสงค์

    เพื่อจัดอบรมให้แกนนำในโรงเรียน ในชุมชน รวมทั้งอบรมแกนนำในชุมชน เพื่อสร้างนักรณรงค์ และ แกนนำ เพื่อจะออกปฏิบัติหน้าที่กระจายสู่ โรงเรียน ชุมชน ของตนเอง เกิด สิ่งแวดล้อมแห่งการไม่สูบบุหรี่ สังคม ไร้ควัน รวมทั้งหยุดการแพร่ระบาดของบุหรี่ในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายของตนเอง

 

>>เป้าหมาย 
     แกนนำโรงเรียนประถมศึกษา แกนนำ อสม. ตัวแทนผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง แกนนำชุมชน แกนนำโรงเรียนมัธยม แกนนำในวิทยาลัยต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามจำนวนกลุ่มเสี่ยงที่มีมากจะพิจารณาก่อน) โดยทุกเครือข่ายต้องขยายผลไปสู่ โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งการไม่สูบบุหรี่ และไร้ควันบุหรี่แบบยั้งยืน เครือข่ายดาวกระจาย ไร้ควัน

 

รับสมัครเครือข่ายประเภท
 

>>ประเภท โรงเรียนเครือข่าย ต้องเป็นโรงเรียนที่พร้อมจะดำเนินงาน ตามหลัก 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีแกนนำนักเรียน และครูเพื่อร่วมสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ และกระจายสู่ชุมชนรอบโรงเรียน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ เครือข่ายทราบ

>>ประเภทชุมชนเครือข่าย 
      ต้องเป็นชุมชนที่มีแกนนำพร้อมที่จะดำเนินงาน มีศักยภาพที่พร้อมจะดำเนินงานตามหลัก 7 มาตรการเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ ร่วมกิจกรรม ต่างๆ ของเครือข่าย รวมทั้งตั้งใจในการ รณรงค์เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 

>>ระดับการอบรมเครือข่ายเพื่อสร้างแกนนำ เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน

>ระดับ เริ่มต้น ทำให้ตนเองเป็นดาว START UP (เหมาะกับระดับประถมศึกษา)
      มีการอบรม แนวทางการดำเนินงานภายใน รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกัน โดยจะอบรม แบบให้ความรู้ และ รูปแบบ Walk Rally Team Building คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการสอดแทรก เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาแกนนำ มีกิจกรรมแบบ Game Walk Rally ตามแผนการอบรมของดาวกระจายไร้ควัน 
1.พรบ.บุหรี่ 2560 พรบ.สุรา 2551 
2.รูปิก สัญลักษณ์ ต้องห้าม 
3. bingo โรคภัย พรบ.บุหรี่ 
4. jigsaw ต่อโรค 
5.ไข รหัสปริศนา 
6. สกัดความเชื่อ นักสูบ 
7.เราคือแกนนำ นักรณรงค์เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ 
8. 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ 
9.อักษรซ่อนโรค 


>ระดับ มาตรฐานสุกสว่างจากภายในสู่ภายนอก STANDARD
      มีการอบรม แนวทางการดำเนินงานภายใน รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกัน โดยจะอบรม แบบให้ความรู้ และ รูปแบบ Walk Rally Team Building คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการสอดแทรก เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาแกนนำภายในและภายนอก มีกิจกรรมแบบ Game Walk Rally ตามแผนการอบรมของดาวกระจายไร้ควัน
1.พรบ.บุหรี่ 2560 พรบ.สุรา 2551 
2.บุหรี่มือ 2 มือ 3 
3. bingo โรคภัย พรบ.บุหรี่ 
4. jigsaw ต่อโรค 
5.ไข รหัสปริศนา 
6. สกัดความเชื่อ นักสูบ 
7.เราคือแกนนำนักรณรงค์เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ 
8.7มาตรการเพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ 
9.อักษรซ่อนโรค 
10.การช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่


>ระดับ สร้างดาวนักรณรงค์เพื่อกระจายจากชุมชนสู่ชุมชน SUPER CAMPAIGNER
     มีการอบรม แนวทางการดำเนินงานเพื่อชุมชน รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกัน โดยจะอบรม แบบให้ความรู้ และ รูปแบบ Walk Rally Team Building คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการสอดแทรก เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาแกนนำนักรณรงค์เพื่อชุมชน ปลอดบุหรี่ มีการกระตุ้นการสร้างการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง เพื่อการรณรงค์ได้อย่างเข้าถึง การนำเสนอแนวคิด และสร้างแนวคิด 

คัดเลือกแกนนำ นักรณรงค์เข้าอบรมและเตืมเต็ม เทคนิคเพื่อสร้างเครือข่ายของตนเอง ต่อไป

1. พรบ.บุหรี่ 2560 พรบ.สุรา 2551
2. บุหรี่ มือ 2 มือ 3
3. ชุมชนไร้ควัน จุดเสี่ยงในชุมชน โรงเรียน
4. เทคนิคในการรณรงค์ให้เข้าถึง 
5. การประสานความร่วมมือ กับ หัวหน้าหน่วยงาน 
6. การสร้างแคมเปญ ในโรงเรียน ในชุมชน 
7. การสร้างเครือข่ายนักรณรงค์ 
8. เจ็ดมาตรการเพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่
9.การช่วยเหลือบำบัดผู้ติดบุหรี่

 

>> ลักษณะของโครงการ 
     เป็นโครงการจัดอบรมแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ และแกนนำชุมชนปลอดบุหรี่ ที่สมัครเข้าร่วมเครือข่าย ตามกระบวนการของโครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควันเพื่อโรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน ปลอดควันบุหรี่ ใช้คนในชุมชน สร้างชุมชนไร้ควันบุหรี่ โดยผ่านโปรแกรมการอบรม และการกระตุ้นเตือนโดยการปลุกจิตสำนึก และ สร้างกระแส ชุมชนปลอดบุหรี่ เมื่อโรงเรียนและชุมชนเข้มแข็ง ก็ พร้อมที่จะสร้างเครือข่ายไร้ควันของตนเอง 


>> เหตุผลที่ดำเนินโครงการ 
     จากการสำรวจและดำเนินงานในอดีตพบว่าเมื่อดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียนครบ 1 ปี ผลการดำเนินงานออกมาในทางที่ดี มีผู้สูบบุหรี่ลดลง หรือไม่มีเลย ในปีต่อไป เยาวชนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนกลุ่มใหม่ก็ยังคงเป็นผู้สูบบุหรี่ หรือติดบุหรี่ มาแล้ว และ ยังคงต้องแก้ไขปัญหากันต่อ ไม่มีวันสิ้นสุด สาเหตุหลักเป็นผลพวงมาจากการติดบุหรี่จากโรงเรียนเดิม จากบ้าน จากสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนของตนเอง ทางงานโรงเรียนปลอดบุหรี่โรงเรียนวังโป่งศึกษาจึงต้อง ตัดการเป็นนักสูบหน้าใหม่ในชุมชน โดยการออกให้ความรู้โดยใช้แกนนำไปให้ความรู้ใน ชุมชน โรงเรียน ที่ผลิตเยาวชนที่เป็น ตัวป้อนหลัก เข้ามาสู่โรงเรียน เพื่อหยุดปัญหานักเรียนใหม่ติดบุหรี่ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง จึงนำเอากระบวนการอบรมเพื่อสร้าง แกนนำ และนักรณรงค์ มุ่งดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ แบบยั้งยืน

 

>> ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างแกนนำและทำชุมชนหรือโรงเรียนให้เข้มแข็ง 3 ขั้น ดังนี้
1. ระดับ เริ่มต้นทำให้ตนเองเป็นดาว START UP
2.ระดับ มาตรฐานสุกสว่างจากภายในสู่ภายนอก STANDARD
3.ระดับ สร้างดาวนักรณรงค์เพื่อกระจายจากชุมชนสู่ชุมชน SUPER CAMPAIGNER

     โดยจัดอบรมให้เครือข่ายแกนนำโรงเรียนประถมศึกษา แกนนำ อสม. ตัวแทนผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง แกนนำชุมชน แกนนำโรงเรียนมัธยม แกนนำในวิทยาลัยต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามจำนวนกลุ่มเสี่ยงที่มีมากจะพิจารณาก่อน) โดยทุกเครือข่ายต้องขยายผลไปสู่ โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งการไม่สูบบุหรี่ และไร้ควันบุหรี่แบบยั้งยืน โดยต้องรายงานการดำเนินงานให้เครือข่ายทราบ

 

>> กรอบการดำเนินงาน
      มีการอบรม แนวทางการดำเนินงานภายใน รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกัน โดยจะอบรม แบบให้ความรู้ และ รูปแบบ Walk Rally Team Building คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการสอดแทรก เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาแกนนำ มีกิจกรรมแบบ Game Walk Rally ตามแผนการอบรมของดาวกระจายไร้ควัน และการเป็นนักรณรงค์ที่ดี การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสำรวจ รับสมัครเครือข่ายที่จะเข้าร่วมโดยพิจารณาจากเครือข่ายรอบโรงเรียน และโรงเรียนในพื้นที่ ก่อน และ โรงเรียนเครือข่าย ภายนอกที่ต้องการเข้าร่วม มีการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรมของผู้เข้าร่วม มีกิจกรรมการสร้าง ความตระหนัก ความรู้ ให้แกนนำ ต่อชุมชน Game Walk Rally และ Walk Rally Team Building ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 


1.การสร้างสังคม ชุมชนปลอดบุหรี่ 
2.การ เรียนรู้ด้าน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ปี 2551 การเรียนรู้ด้านโทษภัยบุหรี่และเหล้า
3.การบำบัดผู้ติดบุหรี่เบื้องต้น การคัดกรอง การช่วยเหลือ
4.หน้าที่แกนนำใน โรงเรียน บ้านปลอดบุหรี่ วัดปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์ และ ชุมชน ปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ การขอสื่อจากส่วนกลางเพื่อการรณรงค์ ร้านค้าสำนึกดี 
4 มีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานเครือข่า แกนนำที่ดำเนินงานภายในและนอก
5 การปรับปรุง และการนำไปขยายผลต่อ เพื่อสร้างเครือข่ายของตนเอง
6 มีการสำรวจ กลุ่มเสี่ยงเสพ ติด เพื่อเปรียบเทียบผล ก่อนหลัง
7 การเป็นนักรณรงค์ที่ดี การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อชุมชน ปลอดบุหรี่

 

>> จุดประสงค์ 
     เพื่อจัดอบรมให้แกนนำในโรงเรียน ในชุมชน เพื่อสร้างนักรณรงค์ และ แกนนำ ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่กระจายสู่ โรงเรียน ชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน ของตนเอง เกิด สิ่งแวดล้อมแห่งการไม่สูบบุหรี่ สังคม ไร้ควัน รวมทั้งหยุดการแพร่ระบาดของบุหรี่ในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ และยั้งยืน

 

>>วิทยากร
1.ได้จากแกนนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมและทดสอบแบบเข้มโดยใช้แบบทดสอบของ ดาวกระจาย คะแนน 40 ขึ้นไป และเข้ามาทดสอบจัดลำดับ รวมทั้งนำมาอบรม ด้านการเป็นวิทยากรเพื่อพร้อมที่จะออกให้ความรู้เครือข่าย 
2.ได้จาก ครูแกนนำที่ผ่านการอบรมจาก เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทั้ง 14 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และครูแกนนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา
3. ได้จาก เจ้าหน้าที่จากคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ องค์กรงดเหล้า 
4.ได้จากแกนนำนักเรียน GenZ wangpong ที่ผ่านการอบรมในระดับประเทศ นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียนแกนนำต่อต้านบุหรี่
5. ได้จากแกนนำชุมชนเครือข่าย ที่มีผลการปฎิบัติงานในชุมชนดีเด่นนำเข้ามาทดสอบและอบรม ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นวิทยากรเพื่อขยายเครือข่ายชุมชน

 

>>ผลชี้วัดความสำเร็จโครงการ 
     จากกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ในโรงเรียนเครือข่ายลดลง นักสูบหน้าใหม่ไม่เพิ่มชึ้น ผู้สูบบุหรี่ในชุมชนปฏิบัติตามกฏหมาย และพรบ. ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชน และทุกร้านค้า สำนักงานในชุมชน ปลอดบุหรี่ รวมทั้ง เครือข่ายที่เข้าร่วมมีการขยายและสร้างเครือข่ายของตนเอง

 

>>งบประมาณ
     จาก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๔๐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้สนับสนุน อสม. และ สสส. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

>> กลุ่มเป้าหมาย
แกนนแกนนำโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งเอกชนและ รัฐ 
แกนนำโรงเรียนมัธยมทั่วไป แกนนำโรงเรียนมัธยมในเขต สพม.40 
แกนนำวิทยาลัย แกนนำมหาวิทยาลัยต่างๆ 
แกนนำ อสม. ตัวแทนผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง แกนนำชุมชน 
แกนนำ อำเภอ จังหวัด ในทุกๆ สาขาอาชีพ

 

>>> ขั้นตอนการสมัครเครือข่าย ดาวกระจายไร้ควัน

1.  สำรวจ กลุ่ม เสี่ยง สูบ ติด ใหน โรงเรียน ชุมชน หรือ หน่วยงาน ตนเอง และรวบรมทำสถิติ ก่อนดำเนินงาน 
2.  คัดเลือกแกนนำ ในหน่วยงานของตนเอง 
3.  กรอกใบสมัคร และ ทำ MOU กับเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน
4.  เลือกรูปแบบการอบรมเข้าอบรมตามกำหนดระยะเวลา ตามรูปแบบการอบรม ให้ครบทั้ง 3 ระดับ 
5.  ดำเนินงานภายใน ให้ครบ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียน หน่วยงาน หรือชุมชนปลอดบุหรี่ 
6.  วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน รอบๆ หน่วยงานเพื่อสกัดและหยุดปัญหา 
7.  ออกดำเนินงานในชุมชนรอบๆ สร้างแคมเปญ และ ดำเนินมาตรการในชุมชนให้ได้ ตาม 7 มาตรการ 
8.  สร้างเครือข่าย เพื่อให้มีเครือข่ายเป็นของตนเอง รอบๆ โรงเรียน หน่วยงาน หรือ ชุมชน ของตนเอง 
9.  รายงานผลการดำเนินงาน ความเคลื่อนไหว ให้ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน โรงเรียนวังโป่งศึกษา และสรุปรูปเล่ม 1 เล่มต่อปี 
10.  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ให้ทุกคนในชุมชนหรือ รอบๆตัวให้ทราบถึงการดำเนินงาน กิจกรรมที่ทำร่วมกับเครือข่าย ทุกช่องทาง 
11.  ให้ใช้ คำว่า "เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน" พร้อมสัญลักษณ์ พันธมิตร ที่ร่วมดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งในชื่อการดำเนินงานทุกๆกิจกรรม

 

 

 

 

ติดตามได้ที่ เพจ facebook : https://web.facebook.com/daokrajay/

 

**************************************************

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน