ผลงานโรงเรียน




ผลงานโรงเรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ระดับดีเด่น  เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2557

จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 

จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 

จาก กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของจังหวัด ปีการศึกษา 2560 

จาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ให้ไว้ ณ วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

เป็นหน่วยงาน/องค์กร ชุมชนรูปธรรม สู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืน ทำดีตามรอยพ่อหลวง 

จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น 

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 จาก ทูลกระหม่องหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

นายธนวิทย์  โสประดิษฐ์  นักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่  3

การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561

 

เป็นสุดยอดภาคีขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561

จาก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

 

 

ได้รับรางวัลการขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 2562  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40(สถาบันขนาดเล็ก) ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

 

 

นายมานะ  มะสิน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรีียนวังโป่งศึกษา ได้รับโล่ห์รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 

 

โรงเรียนวังโป่งศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนใน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

การดำเนินงาน อย.น้อยโดดเด่น อย.น้อย  Bright Spot ระดับประเทศ ปี 2564

 

 

 

 





ข้อมูลโรงเรียน












ฝ่ายบริหารงานวิชาการ











ฝ่ายบริหารงานบุคคล










ฝ่ายกิจการนักเรียน