รางวัลเชิดชูเกียรติ

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล4 พ.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล เป็นบุคคลที่เสียสละ และอุทิศตนให้แก่ทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

25 ก.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล เป็นครูแนะแนวต้นแบบ ศธภ.17 ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการแนะแนว

15 ส.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ได้รับรางวัล เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ปี 2561

6 ส.ค. 2562

นายมานะ มะสิน

ได้รับรางวัล ขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

6 ส.ค. 2562

นางมลฤดี เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ อย.น้อย

6 ส.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ได้รับรางวัล การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของ อย.น้อย

6 ส.ค. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล ผู้สนับสนุนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2

12 พ.ค. 2562

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล สุดยอดภาคีขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561

16 ม.ค. 2562

นายมานะ มะสิน

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสงกราน สินเจิมศิริ

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางชาลิสา ทองติด

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสาวสุทธภา อุดแก้ว

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน ประจำปี 2562

16 ม.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน ประจำปี 2562

16 ม.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ "การงานอาชีพและเทคโนโลยี" ประจำปี 2562

16 ม.ค. 2562

นายศุภณัฐ จันทร์ขำ

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นายมานะ มะสิน

ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

ได้รับรางวัล ผู้ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ได้รับรางวัล ผู้ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล ผู้ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ

ได้รับรางวัล ผู้ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสงกราน สินเจิมศิริ

ได้รับรางวัล ผู้ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล เพชรมัธยม ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล โล่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

16 ม.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กลุ่มส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561

15 พ.ย. 2561

นายศุภณัฐ จันทร์ขำ

ได้รับรางวัล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปีการศึกษา 2561

13 ก.ค. 2561

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล ดำเนินโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

13 ก.ค. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล ดำเนินโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

31 พ.ค. 2561

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561

16 ม.ค. 2561

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ "การงานอาชีพและเทคโนโลยี" ประจำปี 2561

16 ม.ค. 2561

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ได้รับรางวัล สุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

16 ม.ค. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

16 ม.ค. 2561

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

16 ม.ค. 2561

นางสายสุณี ดีผาด

ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

16 ม.ค. 2561

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ได้รับรางวัล ครููผู้มีผลงานระดับภาค เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2560หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้