ประกันคุณภาพการศึกษา
 

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

****************************************************

 

 ปี 2560

 >> ปฏิทินดำเนินงาน <<

 

****************************************************

 

 ปี 2561

 >> ปฏิทินดำเนินงาน <<

>> รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา <<

>> แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  <<

 

****************************************************

 

 ปี 2562

 >> ปฏิทินดำเนินงาน <<

>> รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา <<

>> กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา <<

>> แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน <<

>>  Powerpoint การนำเสนอประกันคุณภาพ <<

 

****************************************************

 ปี 2563

  >> ปฏิทินดำเนินงาน <<

>> รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา <<

>> กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา <<

>> แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน <<

>>  Powerpoint การนำเสนอประกันคุณภาพ <<

 

****************************************************

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน