แบบฟอร์มงานบุคคล
 

บริการดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานบุคคล

 

 

1. เอกสารการลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     >> ดาวน์โหลด <<

 

2. เอกสารการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพม.40

     >> ดาวน์โหลด <<

 

3. แบบคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สำหรับ ครู (คส.02.01) (อัพเดท ปี 2562)

     >> ดาวน์โหลด <<

 

4.  แบบฟอร์มการบันทึกเกียรติบัตร คำสั่ง ผลงานของบุคลากรในโรงเรียนวังโป่งศึกษา เพื่อลงระบบ

     >> บันทึกในฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน