ข้อมูลสารสนเทศ
อาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ

 ปีการศึกษา 2537
- อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข,ค อย่างละ 1 หลัง
- บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 205 / 26 จำนวน 2 หลัง
- บ้านพักภารโรง / 32 จำนวน 1 หลัง
- ห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ 6 ที่ /27 จำนวน 2 หลัง
- สนามบาสเกตบอลขนาด 16 X 28 เมตร จำนวน 1 สนาม
- ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 2 ชุด

 ปีการศึกษา 2538
-อาคาร 108 ล จำนวน 1 หลังงบประมาณ 3,989,000 บาท
-บ้านพักครูแบบ 203 / 27 จำนวน 1 หลัง
- ห้องน้ำแบบ 6 ที่ / 27 จำนวน 1 หลัง

 ปีการศึกษา 2539 
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณปฏิรูปการศึกษาให้โรงเรียน
จัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น 
-ห้องปฏิบัติการทางภาษา 48 ที่
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
-คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

 ปีการศึกษา 2540 
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณปฏิรูปการศึกษาให้โรงเรียน
จัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น
-ห้องปฏิบัติการทางภาษา 48 ที่
-คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 10 ชุด
-คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 1 ชุด

 ปีการศึกษา 2542
- ได้รับงบประมาณเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวล

 ปีการศึกษา 2543
-ได้รับงบต่อเติมอาคาร 108 ล ชั้นล่าง

 ปีการศึกษา 2544
-ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารหอประชุม 100 / 27
-ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาววร 1 หลัง

 ปีการศึกษา 2547
-ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ม.ปลาย 1 ชุด

 ปีการศึกษา 2548
-ได้รับงบประมาณเครื่องดนตรีสากล 1 ชุด

 ปีการศึกษา 2549
-ได้รับงบประมาณเครื่องดนตรีโปงลาง 1 ชุด ( จาก อบต.วังโป่ง) 

 

 

 

 จำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2538 มีนักเรียนจำนวน 360 คน อาจารย์ 13 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2539 มีนักเรียนจำนวน 552 คน อาจารย์ 18 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2540 มีนักเรียนจำนวน 573 คน อาจารย์ 19 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2541 มีนักเรียนจำนวน 722 คน อาจารย์ 18 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2542 มีนักเรียนจำนวน 703 คน อาจารย์ 18 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2543 มีนักเรียนจำนวน 655 คน อาจารย์ 18 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนจำนวน 393 คน อาจารย์ 18 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2545 มีนักเรียนจำนวน 381 คน อาจารย์ 18 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน 
ปีการศึกษา 2546 มีนักเรียนจำนวน 345 คน อาจารย์ 17 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนจำนวน 289 คน อาจารย์ 17 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนจำนวน 226 คน อาจารย์ 17 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนจำนวน 263 คน อาจารย์ 17 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนจำนวน 354 คน อาจารย์ 17 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
ปีการศึกษา 2551มีนักเรียน  จำนวน 366  คน    อาจารย์  19  คน    ลูกจ้างประจำ 2  คน
ปีการศึกษา 2552มีนักเรียน  จำนวน 442 คน    อาจารย์    16   คน  ลูกจ้างประจำ 2  คน 
                           พนักงานราชการ  2  คน      อัตราจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว  8  คน 
ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียน  จำนวน  406  คน  อาจารย์   18   คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน 
                             พนักงานราชการ  3  คน  อัตราจ้างชั่วคราว  1  คน  
ปีการศึกษา 2554  มีนักเรียน  จำนวน  435  คน  อาจารย์   18   คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน
                             พนักงานราชการ  3  คน  อัตราจ้างชั่วคราว  1  คน  
ปีการศึกษา 2555  มีนักเรียน  จำนวน  441  คน  อาจารย์   19   คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน
                            พนักงานราชการ  3  คน  อัตราจ้างชั่วคราว  1  คน  ครูธุรการ  1 คน
ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน  จำนวน  464  คน  อาจารย์   20  คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน
                             พนักงานราชการ  1  คน  อัตราจ้างชั่วคราว  2  คน  ครูธุรการ  1 คน