การวัดผลและประเมินผล
 

การวัดผลและประเมินผล

 

 

*************************************

ระเบียบการวัดผลและประเมินผล

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการประะเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 

**************************************

ตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

 

>> ดูได้ที่ระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์  SGS <<

 

วิธีการใช้งานในระบบตรวจสอบผลการเรียน

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน