ผลงานนักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา8 พ.ย. 2562

03477 ปริวรัดา ด้วงสงกา

PTTEP English Quiz 2019

8 พ.ย. 2562

03547 นเรศร ศรีบุตรดา

PTTEP English Quiz 2019

9 ส.ค. 2562

03510 เจษฎากร คงทนดี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

9 ส.ค. 2562

03106 สรญา สุวะเสน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

9 ส.ค. 2562

03484 วิภาวี ภิลัยวรรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

9 ส.ค. 2562

03475 จิราภา ตั้งใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

9 ส.ค. 2562

03726 น้ำหนึ่ง คำดำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

9 ส.ค. 2562

03776 สุดารัตน์ ขันตี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

9 ส.ค. 2562

03327 ณัฐวุฒิ ตรียัน

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03329 ธีรภัทร์ มีวงค์

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03712 ประภวิษณุ์ หอมหวล

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03715 สิทธิพงษ์ ต้อยมาเมือง

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03763 พีรพล ชูเชิด

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03332 กนกพร สร้อยสูงเนิน

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03337 ชิษณุภรณ์ จันทร์ลา

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03342 โยธกา นาคโครพ

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03344 รพีพรรณ กันยา

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03346 ศิริญญา ประกอบสุข

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03635 ณัฐพร ศรีทองอ่อน

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03726 น้ำหนึ่ง คำดำ

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03729 ภูวภรณ์ จันทร์กลิ่น

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03733 อภิชญา นนทโคตร

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03734 อรกานต์ สารวิจิตร

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03776 สุดารัตน์ ขันตี

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03328 ธนพนธ์ แก้วก่อง

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03351 ฐานันดร มาบ้าน

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03355 ภคพล ไทยแท้

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03546 นพดนัย คำเหลื่อม

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03737 มนตรี โสประดิษฐ์

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03336 ชาลิสา สีสะอาด

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03347 อัมพวา อ้นโม

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03362 กัญญาพัชร์ ทับทิมงาม

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03363 จิตรทิวา จันทคูณ

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03718 จินนัฐ บินนอก

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน

9 ส.ค. 2562

03742 สาวิตรี อ่องอารี

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียนหน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้