ผลงานนักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา26 มิ.ย. 2564

03546 นพดนัย คำเหลื่อม

ยุวชนประชาธิปไตย์ออนไลน์

26 มิ.ย. 2564

03342 โยธกา นาคโครพ

ยุวชนประชาธิปไตย์ออนไลน์

26 มิ.ย. 2564

03774 เพชรลัดดา นกขุนทอง

ยุวชนประชาธิปไตย์ออนไลน์

26 มิ.ย. 2564

03346 ศิริญญา ประกอบสุข

อบรมเส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์

6 มี.ค. 2564

03717 ขวัญนภา ศรีวังโป่ง

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 มี.ค. 2564

03342 โยธกา นาคโครพ

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 มี.ค. 2564

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 มี.ค. 2564

03715 สิทธิพงษ์ ต้อยมาเมือง

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 มิ.ย. 2563

03199 ธนภัทร หาญรักษ์

ยุวชนประชาธิปไตย์ออนไลน์

26 มิ.ย. 2563

03582 วรพล แหยมแก้ว

ยุวชนประชาธิปไตย์ออนไลน์

26 มิ.ย. 2563

03426 เสาวนีย์ ดาพัด

ยุวชนประชาธิปไตย์ออนไลน์

31 มี.ค. 2563

03199 ธนภัทร หาญรักษ์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03582 วรพล แหยมแก้ว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03583 วรุฒณ์ คุ้มทรัพย์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03584 อธิรัช หอมชื่น

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03598 นันทยศ สารวิจิตร

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03601 วิชิตชัย คำเฮ้า

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03209 จันทมญช์ เครือแก้ว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03210 ชฎาภรณ์ จันทร์กนก

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03213 เนตรกัญญา สังข์ทอง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03215 ภัทรภร แก้วทองมูล

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03217 รัชฎาภรณ์ กันยาประสิทธิ์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03220 วิริยาพร ทวยทัศน์นิยม

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03235 ญาณิศา เขินไทย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03239 รุ่งทิวา ปานานนท์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03318 ธิติมา คนแรง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03413 ณัฐธาพร ดวงติ๊บ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03426 เสาวนีย์ ดาพัด

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03543 เสาวลักษณ์ โพธิ์ภัย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03585 กชกร จันทร์โต

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03586 กรณิการ์ เหล็กเพชร

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03588 กัญญารัตน์ หลงพิศ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03590 เจนจิรา สีคง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03593 ปาริชาติ วิชัยรัตน์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03595 สุภาวดี มักน้อย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน