ผลงานนักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา31 มี.ค. 2563

03199 ธนภัทร หาญรักษ์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03582 วรพล แหยมแก้ว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03583 วรุฒณ์ คุ้มทรัพย์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03584 อธิรัช หอมชื่น

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03598 นันทยศ สารวิจิตร

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03601 วิชิตชัย คำเฮ้า

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03209 จันทมญช์ เครือแก้ว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03210 ชฎาภรณ์ จันทร์กนก

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03213 เนตรกัญญา สังข์ทอง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03215 ภัทรภร แก้วทองมูล

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03217 รัชฎาภรณ์ กันยาประสิทธิ์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03220 วิริยาพร ทวยทัศน์นิยม

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03235 ญาณิศา เขินไทย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03239 รุ่งทิวา ปานานนท์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03318 ธิติมา คนแรง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03413 ณัฐธาพร ดวงติ๊บ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03426 เสาวนีย์ ดาพัด

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03543 เสาวลักษณ์ โพธิ์ภัย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03585 กชกร จันทร์โต

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03586 กรณิการ์ เหล็กเพชร

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03588 กัญญารัตน์ หลงพิศ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03590 เจนจิรา สีคง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03593 ปาริชาติ วิชัยรัตน์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03595 สุภาวดี มักน้อย

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03596 อริศรา ผิวรัตน์

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03605 พิมพ์อัปสร เกยเลื่อน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03610 สร้อยสุดา ดำมะดา

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03613 อรวรรญา ศรีอ่อน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03198 เทอดชัย ดาวแดน

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03200 ธีรเดช อ่อนธานี

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03203 พาคิน ตีสระ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03597 ศุภชัย ดวงอุปปะ

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03599 อัศวเทพ หมอนทอง

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03600 สิริศักดิ์ อุดฝั้น

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)

31 มี.ค. 2563

03796 อภิวิชญ์ พรมมาท้าว

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org)หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน