ข้อมูลบุคลากร
 

โครงสร้างฝ่ายบริหารงาน

 

 

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

 

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสงกราน  สินเจิมศิริ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

นายสุระศักดิ์ ถิ่นนาราม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้ากลุุ่มบริหารกิจการนักเรียน

                    

นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นายชัชวภัทร  ศึกษา

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                             

 

 

 

                             

 

 

 

นางสาวสุบัณฑิติ พัวไกวัล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นางชาลิสา  ทองติด

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางวิไลวรรณ  บุญเรือง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวปฐวีพร  แสงจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสมรัก แก้วกัน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสายสุณี ดีผาด

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายณัฐรัชน์พงษ์ วิาิกาญจนา

ตำแหน่ง ครู คศ.2

   

 

นายสุระศักดิ์ ถิ่นนาราม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายสุรวี เขียวลี

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายอนุวัฒน์ เกตุแฟง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชวนพิศ  สายจันยูร

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

นายจิรพัส คำทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุปราณี  หุ่นหล่อ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

นางสงกราน  สินเจิมศิริ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

 

 

 

นายมานพ  สมอากาศ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นายศุภณัฐ  จันทร์ขำ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                                

 

           

นางสาววจนา วิเชียรศรี

ตำแหน่ง ครู คศ.1

                     

นางสาวปรียากมล เกิดสุข

       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                                            

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   

 

 

 

นายพันณุพงศ์  ระแวกกลาง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายพีรวัฒน์ ศรีเมือง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

นางสาวกชพร พวงทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน