คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังโป่งศึกษา


1.  นายประวัติ            วิภาจักษณกุล       ประธานกรรมการ 
 2.  นายขาบ              นุ่มขึง                 กรรมการ 
3.   พระครูสัทธา        พัชราภิรัตน์          กรรมการ 
4.   นายวิชิต              เรียนวิชา            กรรมการ
5.   พระใบฎีกาอดิศักดิ์                         กรรมการ 
6.   นางสาวอำภาพร    โสมาสี                กรรมการ
7.   นายอาทิตย์         ถิ่นช้าง                 กรรมการ 
8.   ส.ต.ท เสน่ห์        อินการทุม            กรรมการ
9.   นายชวฤทธิ์         ศรีโสภา               กรรมการ 
10.  นายไพรัตน์        มั่นเกตุ                กรรมการ 
11.  นางสุมาลี          อินทรโลหิต          กรรมการ 
 12.  ร.ต.ท ธัชชัย        ธรรมโม              กรรมการ 
13. นางสุธาสิณี          ถือคำ                กรรมการ
14. นายวรายุ             อินทราลักษณ์      กรรมการ 
15. นายศรีทวน ยุ่นแก้ว             กรรมการและเลขานุการ