ข้อมูลบุคลากร
 

โครงสร้างฝ่ายบริหารงาน

 

นายมานะ  มะสิน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

นายศราวุฒิ  ยมยิ่ง

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสงกราน  สินเจิมศิริ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายวรายุ  อินทราลักษณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นายวรายุ  อินทราลักษณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

นายชัชวภัทร  ศึกษา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายวัชรวีร์  มณีวรรณ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นางชาลิสา  ทองติด

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

นางวิไลวรรณ  บุญเรือง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวศศิมาภรณ์  จารึกสมาน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางมลฤดี  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวเพลินพิศ  ทองกวด

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสุพัตรา  เพ็ชรดี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสายสุณี  ดีผาด

ตำแหน่ง ครู คศ.1

       

 

 

 

นางสาวประภาศรี  แสงอนุศาสน์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชวนพิศ  สายจันยูร

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

นางสาวสุปราณี  หุ่นหล่อ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

นางสงกราน  สินเจิมศิริ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

 

 

 

นายมานพ  สมอากาศ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายศุภณัฐ  จันทร์ขำ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

นางกมลวรรณ  ปัดไธสง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายพันณุพงศ์  ระแวกกลาง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายมนตรี  บุ้งศรีษะเกตุ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน