แบบฟอร์มใบคำร้อง
 

แบบฟอร์มใบคำร้อง

 

*****************************************************

 

แบบฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้

       ดาวน์โหลด(ไฟล์ .DOCX)

 

แบบฟอร์ม แจ้งนักเรียนขาดเรียนต่อครูที่ปรึกษา

     ดาวน์โหลด(ไฟล์ .DOCX)  

 

แบบคำร้อง ขอพักการเรียน

     ดาวน์โหลด(ไฟล์ .DOC)  | ดาวน์โหลด(ไฟล์ .PDF) 

 

แบบคำร้อง ขอย้ายนักเรียน

     ดาวน์โหลด(ไฟล์ .DOC) |  ดาวน์โหลด(ไฟล์ .PDF) 

 

แบบคำร้อง ขอเทียบโอนผลการเรียน

     ดาวน์โหลด(ไฟล์ .DOC)  |  ดาวน์โหลด(ไฟล์ .PDF)   

 

แบบคำร้อง ขอย้ายห้องเรียน

     ดาวน์โหลด(ไฟล์ .DOCX)  |  ดาวน์โหลด(ไฟล์ .PDF)

 

แบบคำร้อง ขอลาออกจากโรงเรียนวังโป่งศึกษา

    ดาวน์โหลด(ไฟล์ .PDF)  

 

แบบคำร้อง ขอลาออกจากการเป็นนักเรียน

    ดาวน์โหลด(ไฟล์ .PDF)  

ดาวน์โหลด >>  

เอกสารแนวทางการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน