ข้อมูลการอบรมพัฒนาตนเอง

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล10 ส.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

10 ส.ค. 2562

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

10 ส.ค. 2562

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

26 ก.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

Basic english communication & team building workshop for volunteer workers

22 มิ.ย. 2562

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Augmented reality เพื่อการเรียนการสอน

22 มิ.ย. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Augmented reality เพื่อการเรียนการสอน

31 พ.ค. 2562

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6

31 พ.ค. 2562

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6

31 พ.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6

31 พ.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6

30 เม.ย. 2562

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

อบรมโครงการ การใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

30 เม.ย. 2562

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

อบรมโครงการ การใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

30 เม.ย. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมโครงการ การใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

30 เม.ย. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรมโครงการ การใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

21 เม.ย. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อและพิษภัยเหล้าบุหรี่ ประจำปี 2562

20 เม.ย. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

อบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ "การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา" (AL Education for Young Students)

20 เม.ย. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ "การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา" (AL Education for Young Students)

26 มี.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรแกนนนำวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ก.พ. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมออนไลน์ เรื่อง มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด ตั้งไข่ไวยากรณ์

28 ก.พ. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายในองค์กร

11 ก.พ. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

25 ม.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ข้นต้น ประจำปี 2562

25 ม.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ข้นต้น ประจำปี 2562

5 ม.ค. 2562

นายมานะ มะสิน

การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำสอนของพ่อ ครั้งที่ 3 เนื่องด้วยรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ

5 ม.ค. 2562

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำสอนของพ่อ ครั้งที่ 3 เนื่องด้วยรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ

25 ธ.ค. 2561

นายวรายุ อินทราลักษณ์

อบรมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

9 ธ.ค. 2561

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการโครงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab

20 พ.ย. 2561

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

อบรมโครงการการสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

20 พ.ย. 2561

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมโครงการการสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

3 พ.ย. 2561

นายมานะ มะสิน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) และแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ ว.22หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน


ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้