นโยบาย
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 


โรงเรียนวังโป่งศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และสุนทรียภาพ  ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาครูให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ


พันธกิจ 
๑. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
๓. พัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์สืบสานตามมาตรฐานการศึกษา วัฒนธรรมไทย
 


เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพ
๒. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
๓. ครูเป็นบุคลากรมืออาชีพ

กลยุทธ์ 
๑. การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียภาพ
๒. การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 


อัตลักษณ์ 
       จิตอาสา
  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
        โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ