การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร

 

          1)  สำรวจวันหมดอายุใบอนุญาต   >> ที่นี่ <<

          2)  พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนต่อใบอนุญาต  >> ที่นี่ <<

          3)  พิมพ์แบบฟอร์มต่ออายุใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู  >> ที่นี่ <<   ผู้บริหาร >> ที่นี่ << 

          4)   รวบรวมเอกสารหลักฐาน พร้อมสำเนาถูกต้อง ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล ลงในระบบ KSP School

          5)  เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลลงระบบและรอตรวจสอบจากส่วนกลาง  >> ที่นี่ <<

          6)  ถ้ามีไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่ม จนกว่าจะผ่านทุกคำร้องที่ยื่นไป

          7)  รอส่วนกลางจัดส่งใบอนุญาต ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน