ผลงานของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2538 
- ชนะเลิศเหรียญทองเบญจมิตรวิชาการ
- รองชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง ระดับจังหวัด
- รองชนะเลิศประกวดเต้นแอร์โรบิค ระดับจังหวัด

 ปีการศึกษา 2539 
- ชนะเลิศการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับจังหวัด
- ชนะเลิศการจัดห้องสมุดระดับเขตการศึกษา 7
- รองชนะเลิศโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
- ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูดีศรีเพชรบูรณ์ 7 ท่าน
- ชนะเลิศการวาดภาพ พหุรงค์ลายไทย ระดับ ม.ต้น ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ( นางสาวอรทัย ฉวีวงค์ )

 ปีการศึกษา 2540
- ชนะเลิศเปตองระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นตัวแทนไปเข่งขันในระดับเขต

ปีการศึกษา 2541 
- รองชนะเลิศวอลเลย์บอลอายุ 16 ปี ชายระดับจังหวัด
- ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายอันดับที่ 1 ที่อำเภอชนแดน
-ชนะเลิศเซปัคตระกร้อ หญิง งานกีฬาไตรมิตร

 ปีการศึษา 2542 
- นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 2 คน ( โควตา ) ( นายภราดร กองอาสา , นายเฉลียว สีหะวงษ์ )
- นักเรียนได้โควตาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( นางสาวอรทัย เรียนวิชา )

 ปีการศึกษา 2543 
- นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 2 คน( โควตา )( นายอุเทน ดาวแดน , นายสมชาย อุ่นแก้ว ) 
- ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการเขตศึกษา 7 เรื่องการจัดการเรียนการศึกษาดีเด่น

 ปีการศึกษา 2544 
-ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงเสมาพัฒนาชีวิตระดับอำเภอวังโป่ง ระดับม.ต้นและม.ปลาย (นางสาวจิราภรณ์ ก้อนสมบัติ และนายนิรันดร์ สิงห์รักษ์)
-ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ประเภทการเขียนเว็บเพจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2544(นายทศรถ สิทธิมงคล และนางสาวอภิญญา มุขสิงห์ )

 ปีการศึกษา 2545 
-นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม (นายทศรถ สิทธิมงคล )

 ปีการศึกษา 2546 
-นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม (นางสาวนรินทร ศรีเพชร ) คณะพยาบาลศาสตร์ ( นางสาววิภาวรรณ นวลทอง )

 ปีการศึกษา 2547 นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 5 คน ประกอบไปด้วย
นางสาววรรณภา โสสุด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวกฤษณธร ศรีภูเวียง สาขาชีววิทยา
นางสาวดรุณี วงษ์ตั้ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสมใจ ด้วงกันสาขาการบัญชี 
นางสาวราตรี บุตรสุ่ย สาขาการจัดการ

 ปีการศึกษา 2548นักเรียนสอบโควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10 คนดังนี้ 
1 นายวรเดช ราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2 นางสาวอรวรรณ์ แพนลำ สาขาวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
3 นางสาววิมล แซ่โคว้ สาขาวิชา : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
4 นางสาวนิตยา ศักดี สาขาวิชา :หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5 นายวัฒนชัย มาตวังแสง สาขาวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
6 นางสาวกรรณิการ์ ธนูน้อย สาขาวิชา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
7 นางสาวธัญลักษณ์ ศุภพลธร สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
8 นางสาวคนึงนิจ บุญนิ่ม สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
9 อรอุมา ศรีสุข สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
10 นางสาวอาริสา รองกลั่น : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

 ปีการศึกษา 2549 นักเรียนสอบโควตา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จำนวน 20 คน ดังนี้ 
1.นางสาว พานทอง มูลบัวภา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.นางสาว นิภาพร หล้าศักดิ์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.นางสาว สายฝน กันยาประสิทธิ์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
4.นางสาว ภรณ์ทิพย์ สุวรรณวงษ์ทอง : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เน้นวิชาสัตวศาสตร์)
5.นางสาว ประนิดา โสประดิษฐ์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
6.นางสาว วิภาวดี สีดวงจันทร์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
7.นางสาว จิตติมา วงษ์ศิลป์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8.นางสาว สมใจ จันดี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9.นางสาว สุวนันท์ วงศ์แก้ว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
10.นางสาว หยกฟ้า ท้วมวงศ์ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.นางสาว สุวิมล ศรีวังโป่ง : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
12.นาย วิชัย ดำมะดา : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
13.นาย สมพงษ์ แปงแก้ว : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.นาย พลวัฒน์ รอดอินทร์ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
15.นาย จักรพันธุ์ ศรีวังโป่ง : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
16.นางสาว ชลลดา จันทร์หอม : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17.นาย นราธิป มั่นเกตุ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
18.นางสาว ปาริฉัตร เฉลิมผา : หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
19.นางสาว ธัญลักษณ์ ไวคงคา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
20.นาย สัมฤทธิ์ บุตตะพรม :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 


 ปีการศึกษา 2550
1.ชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทอง ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.ชนะเลิศสถานศึกษาต้นแบบคนไทยไร้พุง ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.ชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทองระดับอำเภอวังโป่ง
4.ชนะเลิศสถานที่ทำงานน่าอยู่ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5.นักเรียนสอบโควตา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จำนวน 37 คน

นางสาว อรวรรณ สกุลวา พะเยา..หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
นางสาว สุวนันท์ สาทมะเริง พะเยา..หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
นาย ธีรชัย แก้วทา พะเยา..หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
นาย สุวิทย์ เหลี่ยมวงค์ พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อภิศร ฉวีวงค์ พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว อรทัย มาตรวังแสง พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย วนิชชากร ทองเสี่ยน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
นางสาว ชัชฎาภรณ์ สิทธิมงคล พะเยา..หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
นาย ครรชิต มิ่งโสดา พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว ธิลาวัลย์ บัวระพัน พะเยา..หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
นาย ไกรสรณ์ เมฆวัน พะเยา..หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
นาย พิพัฒน์พงศ์ จันทา พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (พืชศาสตร์)
นาย สุรศักดิ์ ยอดทหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
นางสาว น้ำทิพย์ เรียนวิชา พะเยา..หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นางสาว วิไล สุขประเสริฐ พะเยา..หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
นางสาว ปราณี เกิดนาน พะเยา..หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
นาย วิรุฬ โยศรีคุณ พะเยา..หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
นาย เจษฎา หลวงจันทร์ พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ชนิญญา รองกลั่น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาว บุษยา ตีสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาว วารี เตชะวโร พะเยา..หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
นางสาว กันทิมา บุญสายัง พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาว ศันสนีย์ ลีบาง พะเยา..หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาว น้ำฝน กิตะยะการ พะเยา..หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
นาย สาธิต อินทร์เพชร พะเยา..หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาว นิลประดับ พรหมณี พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นิตยา ประทุมตา พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ชินวัฒน์ ยศมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรวิชาอนามัยชุมชน
นางสาว นันทวัน กาญจนา พะเยา..หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
นางสาว โศรดา สีทา พะเยา..หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
นาย อภิชาติ อุ่นแก้ว พะเยา..หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
นางสาว วรรณวิภา อ่ำวิถี พะเยา..หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
นาย วรวุฒิ ถนอมบุตร พะเยา..หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
นางสาว ทิพย์ชลธร สาลีกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
นาย เทวินทร์ ทองมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นางสาว ศิริพรรณ จันทะคูณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
นาย ปรเมษฐ กล่อมตระกูล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 ปีการศึกษา 2551
1.รางวัลดีเด่น โรงเรียนจัดกิจกรรม อย.น้อย กระทรวงสาธารณสุข 
2.นักเรียนสอบโควต้า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จำนวน 33 คน

นางสาว ลักขณา คำเพียร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
นางสาว มินตรา กันเดียว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐพร ช่วยกุล   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นาย ศิริชัย จันเกิน   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาว วารินทร์ จันทร์ดวงโต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นางสาว รัตนากร คำเภา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
นางสาว จันทนา กันยาประสิทธิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
นางสาว สมใจ กันหา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยสังคม
นางสาว อุบล พันธ์นุช หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยสังคม
นาย ธวัชชัย สุบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน
นางสาว เจียมจิตร แสนแก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาว ตติยา ศรีไพบูลย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
นาย จารุพันธ์ ราชสีมา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
นาย สราวุฒิ โพธิ์แก้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
นาย สุทิวัส หลงพิศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
นาย อนวัช คำพุ่ม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
นาย กฤษฎา ทองอ่อน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย สุรกิจ วรชินา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ณรงค์ เตยพุดซา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว วิภาพร ยะสาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
นางสาว บุษยา บุ้งเจาะบาง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
นางสาว พรพิมล เสาเอี่ยม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย จิรานุวัฒน์ โพธิ์ผ่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
นาย ทวีศักดิ์ โสมาสี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
นางสาว นพมาศ วันทองสุข  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นางสาว จีรนันท์ กันยาประสิทธิ์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นาย มนตรี สีเสือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว วิไลวรรณ์ ตรีถัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว นฤมล เซี่ยงปู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
นาย สนอง สร้างการนอก  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
นางสาว อำภา แจ่มศรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
นางสาว ปาริฉัตร ฤทธิศักดิ์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
นางสาว ไอลดา นาแพง  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 ปีการศึกษา 2553
ชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

 ปีการศึกษา 2554
นายณพนัฐ บุญสิงห์ ได้รับรางวัล นักเรียนผู้มีผลงานได้การต่อต้านยาเสพติดจาก ปปส. 
ชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
ชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (ประเทศ)

 ปีการศึกษา 2555
ผ่านการรับรอง เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่3 

นักเรียนสอบเข้า ระดับอุดมศึกษาได้ 65 คน 
ชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

ชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ