การนิเทศชั้นเรียน
 

การนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 

 

 

>> คำสั่งแต่งตั้งการดำเนินการนิเทศชั้นเรียน <<

>> แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน และนิเทศห้องเรียน <<

>> ตารางการนิเทศ <<

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน