มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน