การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล10 ส.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

21 เม.ย. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรค่ายเยาวชนพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อพิษภัยเหล้าบุหรี่ ปี 2562

5 มี.ค. 2562

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

วิทยากรโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 มี.ค. 2562

นางมลฤดี เกตุแก้ว

วิทยากรโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 มี.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรอบรมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน อย.น้อย

19 ก.พ. 2562

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางมลฤดี เกตุแก้ว

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสาวสุทธภา อุดแก้ว

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสงกราน สินเจิมศิริ

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางชาลิสา ทองติด

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นายมานพ สมอากาศ

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นายวัชรวีร์ มณีวรรณ

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นายศุภณัฐ จันทร์ขำ

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นายณัฐรัชน์พงศ์ วิริยะกาญจนา

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

19 ก.พ. 2562

นางกมลวรรณ ปัดไธสง

วิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40

28 ม.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน