การเข้าร่วมเป็นวิทยากร

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล27 พ.ย. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

เป็นวิทยากรอบรมขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

9 พ.ย. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

เป็นวิทยากรอบรมขยายผลครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

19 ก.ย. 2561

นางสาวธีราพร ศรีนุช

วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

8 ก.ค. 2561

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2 ก.ค. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่ายหยุดนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายสภานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เครือข่าย อยใน้อย เครือข่ายสภานักเรียน

31 พ.ค. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่ง

7 ก.พ. 2560

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน