ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโป่งศึกษา3 ก.พ. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 ก.พ. 2563

นางชวนพิศ สายจันยูร

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง (Diet for Cancer Prevention) CHULA MOOC

5 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? CHULA MOOC

5 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0 CHULA MOOC

4 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย

27 พ.ย. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา

26 พ.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

อบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

20 พ.ย. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรมผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย

8 พ.ย. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

PTTEP English Quiz 2019

4 พ.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

เป็นบุคคลที่เสียสละ และอุทิศตนให้แก่ทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

1 พ.ย. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

30 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา

29 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมหลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)

29 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (พิเศษ)

27 ต.ค. 2562

นางชาลิสา ทองติด

หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

27 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

27 ต.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

26 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย (Anti corruption in Thailnad) CMU MOOC

26 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) CMU MOOC

25 ต.ค. 2562

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น

25 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

เครือข่ายสุจริต หลักสูตรสำหรับข้าราชการ

25 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรม STEM based learning for Thailand 4.0

24 ต.ค. 2562

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น เฉพาะประเด็น ได้แก่ ซึมเศร้า ความรุนแรง ยาเสพติด ติดเกมส์และคอมพิวเตอร์ ท้องวัยรุ่น การสร้างแรงจูงใจ

24 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (Business Management Professional using Excel) Thai MOOC

22 ต.ค. 2562

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

เครือข่ายสุจริต หลักสูตรสำหรับข้าราชการ

22 ต.ค. 2562

นางสาวเพลินพิศ ทองกวด

ร่วมโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อนแผ่นดิน

22 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

อบรมพื้นฐาน Internet of Things (loT) Basic Internet of Things (loTs) Thai MOOC

22 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น

22 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

21 ต.ค. 2562

นางสายสุณี ดีผาด

พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ

20 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์

20 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง

20 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง 35 นาที

20 ต.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หัวข้อ หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้าหน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้